HAGAY

Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı

BÖLÜM 1

Hag.1: 1 Kral Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın* birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil ve Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'ya seslendi:

Hag.1: 2 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Bu halk, RAB'bin Tapınağı'nıyeniden kurmak için vakit daha gelmedi diyor.'"

Hag.1: 3 Sonra RAB, Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi:

Hag.1: 4 "Bu tapınak yıkık durumdayken, sizin ağaç kaplamalıevlerinizde oturmanızın sırası mı?"

Hag.1: 5 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün!

Hag.1: 6 Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz,içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz."

Hag.1: 7-8 Her Şeye Egemen RAB, "Tuttuğunuz yolları iyi düşünün!"diyor, "Dağlara çıkıp kütük getirin, tapınağı yeniden kurun. Öyleki, ondan hoşnut olayım, yüceltileyim.

Hag.1: 9 Bol ürün umdunuz ama az topladınız. Eve ne getirdiysenizüfleyip dağıttım. Acaba neden?" Böyle soruyor Her Şeye EgemenRAB. "Yıkık duran tapınağımdan ötürü! Oysa hepiniz kendi evinizle uğraşıyorsunuz.

Hag.1: 10 İşte bunun içindir ki, gök çiyini, toprak ürününü sizden esirgiyor.

Hag.1: 11 Ülkeyi -dağlarını, tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını,toprağın verdiği ürünleri, insanlarını, hayvanlarını, ellerinizinbütün emeğini- kuraklıkla cezalandırdım."

Halk Çağrıya Kulak Veriyor

Hag.1: 12 Şealtiel'in torunu Zerubbabil, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu ve sürgünden dönen halkın tümü Tanrıları RAB'bin sözüne, O'nun tarafından gönderilen Peygamber Hagay'ın sözlerine kulak verdiler. Halk RAB'den korktu.

Hag.1: 13 Sonra RAB'bin ulağı Hagay, RAB'bin şu sözlerini halkabildirdi: "RAB, 'Ben sizinle birlikteyim' diyor."

Hag.1: 14-15 Böylece RAB Şealtiel'in torunu Yahuda ValisiZerubbabil'i, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'yu ve sürgünden dönenhalkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığınınikinci yılında, altıncı ayın* yirmi dördüncü günü gelip TanrılarıHer Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nda işe başladılar.

Kurulacak Tapınağın Görkemi

BÖLÜM 2

Hag.2: 1 Yedinci ayın* yirmi birinci günü RAB Peygamber Hagayaracılığıyla şöyle seslendi:

Hag.2: 2 "Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil'e, Yehosadakoğlu Başkâhin Yeşu'ya ve sürgünden dönen halka de ki,

Hag.2: 3 'Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı?Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu?

Hag.2: 4 Şimdi sen, ey Zerubbabil, yüreklen!' RAB böyle diyor. 'EyYehosadak oğlu Başkâhin Yeşu, yüreklen! Ey ülke halkı, yüreklen!'RAB böyle diyor. 'İşi sürdürün. Çünkü ben sizinle birlikteyim.'Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Hag.2: 5 'Mısır'dan çıktığınızda, size bu konuda söz verdim. Ruhumaranızdadır. Korkmayın!'

Hag.2: 6 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Kısa zamanda bir kez dahayeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım.

Hag.2: 7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını burayagetirecekler*fa*. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.'Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.D Not 2:7 "Değerli eşyalarını buraya getirecekler" ya da "Onların özlediği kişi buraya gelecek."

Hag.2: 8 'Gümüş de, altın da benim' diyor Her Şeye Egemen RAB.

Hag.2: 9 'Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak.Buraya esenlik vereceğim.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."

Kirli Sayılan Halk Hag.2: 10 Darius'un krallığının ikinci yılında, dokuzuncu ayın* yirmidördüncü günü RAB, Peygamber Hagay'a seslendi:

Hag.2: 11 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Kâhinlere* yasayla ilgilişu soruyu sor:

Hag.2: 12 Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşırve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka biryiyeceğe değerse, o yiyecek kutsal olur mu?'"Kâhinler, "Hayır" diye yanıtladılar.

Hag.2: 13 Hagay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ölüye dokunduğu içinkirli sayılan biri, bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu?"Kâhinler, "Evet, kirlenmiş olur" diye karşılık verdiler.

Hag.2: 14 Bunun üzerine Hagay şöyle dedi: "RAB, 'Bu halk, bu ulusgözümde böyledir' diyor, 'Her yaptıkları, sunakta her sundukları da kirlidir.'"

Rab Bereket Yağdıracak

Hag.2: 15-16 "'Bugüne dek olanları iyi düşünün; RAB'bin Tapınağı'ndataş üstüne taş konulmadan önce, yirmi ölçeklik bir tahıl yığınınagelen biri, yalnızca on ölçek bulurdu; şarap teknesinden elliölçek çıkarmaya varan biri, yalnızca yirmi ölçek bulurdu.

Hag.2: 17 Ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluylacezalandırdım. Yine de bana dönmediniz.' RAB böyle diyor.

Hag.2: 18 'Bugünden, dokuzuncu ayın* yirmi dördüncü gününden, RAB'binTapınağı'nın temelinin atıldığı günden başlayarak olacakları iyi düşünün.

Hag.2: 19 Ambarda hiç tohum kaldı mı? Asma, incir, nar, zeytin ağaçları bugüne dek ürün verdi mi?"'Bugünden başlayarak üzerinize bereket yağdıracağım.'"

Rab'bin Zerubbabil'e Verdiği Söz

Hag.2: 20 Ayın yirmi dördüncü günü RAB Hagay'a ikinci kez seslendi:

Hag.2: 21 "Yahuda Valisi Zerubbabil'e de ki, ben yeri, göğü sarsmaküzereyim.

Hag.2: 22 Kralların tahtlarını devireceğim, yabancı ulusların gücünüyok edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini de devireceğim;atlarla binicileri düşecek, hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.

Hag.2: 23 "Her Şeye Egemen RAB 'O gün seni alacağım, ey Şealtiel'intorunu kulum Zerubbabil' diyor, 'Ve seni mühür yüzüğü gibiyapacağım. Çünkü ben seni seçtim.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."