Luka Dipnotları

1:66 Rab: Grekçede, «Rab'bin eli.»

1:69-71 güçlü bir kurtarıcı: Grekçede, «bir kurtuluş boynuzu.» (Boynuz, güç simgesidir.)

1:79 doğan Güneş: Mesih (Tevrat, Malaki 4.:2'ye bkz.)

2:22 arınma günleri: Tevrat, Levililer 12:1-4'e göre bir kadın, bir erkek çocuk doğurduktan sonra kırk gün süreyle dinsel açıdan `kirli' sayılırdı. Bu dönemin sonunda bir kurban sunarak tekrar `temiz' hale gelirdi.

2:29 kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim: Grekçede, «kulunu şimdi esenlikle salıveriyorsun.»

3:32 Salmon: bazı eski metinlerde «Şalah» şeklinde yazılıyor.

3:33 Ram oğlu: bazı metinlerde «Admin oğlu, Arni oğlu.»

4:44 Yahudiye'deki: birçok eski metinde, «Celile'deki.»

8:45 Petrus: birçok eski metinde, «Petrus ve yanındakiler.»

9:1 tüm cinleri kovmak: Grekçede, «tüm cinlerin üzerinde.»

9:30-31 ayrılış: yani, ölüm.

9:56 Bazı eski metinlerde 54-56 ayetleri şöyle geçer: ...«'Rab, İlyas'ın yaptığı gibi, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?' dediler. 55Ama İsa dönüp onları azarladı ve şöyle dedi: 'Siz hangi ruha ait olduğunuzu bilmiyorsunuz. 56Çünkü İnsanoğlu insanları yok etmeye değil, kurtarmaya geldi.' Sonra...»

11:41 kaplarınızın içindekini: Grekçede, «içtekileri.»

12:25 ömrünü bir anlık: ya da «boyunu bir arşın.»

12:50 Bu ayette İsa, çarmıhtaki ölümünden söz etmektedir.

12:59 kuruş: Grekçede, «lepton.»

13:21 ölçek: Grekçede, «saton.»

14:25-26 Grekçede, «Biri bana gelip de babasından, annesinden, karısından, çocuklarından, kardeşlerinden, hatta kendi canından bile nefret etmezse.»

15:18,21 Tanrı'ya: Grekçede, «göğe.»

16:6 ölçek: Grekçede, «batos.»

16:7 ölçek: Grekçede, «koros.»

16:8 ışıkta yürüyenlerden : Grekçede, «ışık oğullarından.»

16:9 dünyanın aldatıcı serveti: Grekçede, «haksızlık mamonu.» Buna benzer bir deyim 11. ayette de kullanılmaktadır.

16:13 para: Grekçede, «mamon.»

17:35-36 Bazı eski metinlerde şu sözler de yer alır: «Tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak.» Bkz. Matta 24:40.

20:3-4 Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan: Grekçede, «Yahya'nın vaftizi gökten». Ayet 5'te de «Tanrı'dan» diye çevrilen sözcük Grekçede «gökten» diye geçer.

20:42-43 ayaklarının altına serinceye dek: Grekçede, «ayaklarına basamak yapıncaya dek.»

21:2-3 bakır para: Grekçede, «lepton.»

21:32 kuşak: ya da «soy.»

22:16 yetkinliğe erişeceği: Grekçede, «tamamlanacağı.»

23:16-17 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Pilatus'un her Fısıh bayramında onlar için bir kişi salıvermesi gerekiyordu.»


1:5 1Ta.24:10

1:15 Say.6:3

1:17 Mal.4:5-6

1:19 Dan.8:16; 9.8:21

1:26 Mat.1:18

1:31 Mat.1:21

1:32 2Sa.7:12-16; Yşa.9:7

1:37 Tek.18:14

1:46 1Sa.2:1-10

1:54 Tek.17:7

1:59 Lev.12:3

1:76 Mal.3:1

1:79 Yşa.9:2

2:21 Lev.12:3

2:21 Luk.1:31

2:22 Lev.12:6-8

2:23 Çık.13:2,12

2:30 Yşa.42:6-7; 49.42:6; 52.42:10

2:39 Mat.2:23

2:41 Çık.12:1-27; Tes.16:1-8

2:52 1Sa.2:26; Sül.3:4

3:4 Yşa.40:3-5

3:7 Mat.12:34; 23Mat.12:33

3:8 Yu.8:33

3:9 Mat.7:19

3:12 Luk.7:29

3:19 Mat.14:3-4; Mar.6:17-18

3:21 Tek.22:2; Mez.2:7; Yşa.42:1; Mat.3:17; Mar.1:11; Luk.9:35

4:4 Tes.8:3

4:8 Tes.6:13

4:10 Mez.91:11

4:11 Mez.91:12

4:12 Tes.6:16

4:18 Yşa.61:1-2

4:24 Yu.4:44

4:25 1Kr.17:1

4:26 1Kr.17:8-16

4:27 2Kr.5:1-14

4:32 Mat.7:28-29

5:1 Mat.13:1-2; Mar.3:9-10; 4Mar.3:1

5:5 Yu.21:3

5:6 Yu.21:6

5:14 Lev.14:1-32

5:30 Luk.15:1-2

6:1 Tes.23:25

6:3 1Sa.21:1-6

6:4 Lev.24:9

6:22 1Pe.4:14

6:23 2Ta.36:16; Elç.7:52-53

6:39 Mat.15:14

6:40 Mat.10:24-25; Yu.13:16; 15Yu.13:20

7:22 Yşa.35:5-6; 61.35:1

7:27 Mal.3:1

7:29 Mat.21:32; Luk.3:12

7:37 Mat.26:6-7; Mar.14:3; Yu.12:3

8:2 Mat.27:55-56; Mar.15:40-41; Luk.23:49

8:10 Yşa.6:9-10

8:16 Mat.5:15; Luk.11:33

8:17 Mat.10:26; Luk.12:2

8:18 Mat.25:29; Luk.19:26

9:3 Luk.10:4-11

9:5 Elç.13:51

9:7 Mat.16:14; Mar.8:28; Luk.9:19

9:19 Mat.14:1-2; Mar.6:14-15; Luk.9:7-8

9:20 Yu.6:68-69

9:23 Mat.10:38; Luk.14:27

9:24 Mat.10:39; Luk.17:33; Yu.12:25

9:28 2Pe.1:17-18

9:35 Yşa.42:1; Mat.3:17; 12Mat.3:18; Mar.1:11; Luk.3:21-22

9:46 Luk.22:24

9:47 Mat.10:40; Luk.10:16; Yu.13:20

9:54 2Kr.1:9-16

9:61 1Kr.19:20

10:2 Mat.9:37-38

10:3 Mat.10:16

10:7 1Ko.9:14; 1Ti.5:18

10:4 Mat.10:7-15; Mar.6:8-11; Luk.9:3-5

10:10 Elç.13:51

10:12 Tek.19:24-28; Mat.10:15; 11Mat.10:24

10:13 Yşa.23:1-18; Hez.26:1-28.26:26; Yoe.3:4-8; Amo.1:9-10; Zek.9:2-4; Mat.11:21

10:15 Yşa.14:13-15

10:16 Mat.10:40; Mar.9:36-37; Luk.9:47-48; Yu.13:20

10:19 Mez.91:13

10:22 Yu.3:35; 10Yu.3:15

10:25 Mat.22:35-40; Mar.12:28-34

10:28 Lev.18:5

10:38 Yu.11:1

11:15 Mat.9:34; 10Mat.9:25

11:16 Mat.12:38; 16Mat.12:1; Mar.8:11

11:23 Mar.9:40

11:29 Mat.16:4; Mar.8:12

11:30 nYu.3:4

11:31 1Kr.10:1-10; 2Ta.9:1-12

11:32 nYu.3:5

11:33 Mar.4:21; Luk.8:16

11:42 Lev.27:30

11:51 Tek.4:8; 2Ta.24:20-21

12:1 Mat.16:6; Mar.8:15

12:2 Mar.4:22; Luk.8:17

12:10 Mat.12:32; Mar.3:29

12:11 Mat.10:19-20; Mar.13:11; Luk.21:14-15

12:27 1Kr.10:4-7; 2Ta.9:3-6

12:35 Mat.25:1-13

12:53 Mik.7:6

13:14 Çık.20:9-10; Tes.5:13-14

13:27 Mez.6:8

13:28 Mat.22:13; 25Mat.22:30

13:28 Mat.8:11-12

13:30 Mat.19:30; 20Mat.19:16; Mar.10:31

13:35 Mez.118:26; Yer.12:7; 22.12:5; 26.12:6

14:5 Mat.12:11

14:7 Sül.25:6-7

14:11 Mat.23:12; Luk.18:14

14:27 Mat.16:24; Mar.8:34; Luk.9:23

15:1 Luk.5:29-30

16:13 Mat.6:24

16:16 Mat.11:12-13

16:17 Mat.5:18

16:18 Mat.5:32; 1Ko.7:10-11

17:3 Mat.18:15

17:14 Lev.14:1-32

17:26 Tek.6:5-8

17:27 Tek.7:6-24

17:28 Tek.18:20-19.18:25

17:31 Mat.24:17-18; Mar.13:15-16

17:32 Tek.19:26

17:33 Mat.10:39; 16Mat.10:25; Mar.8:35; Luk.9:24; Yu.12:25

18:14 Mat.23:12; Luk.14:11

18:20 Çık.20:12-16; Tes.5:16-20

19:26 Mat.13:12; Mar.4:25; Luk.8:18

19:38 Mez.118:26

19:46 Yşa.56:7; Yer.7:11

19:47 Luk.21:37

20:9 Yşa.5:1

20:17 Mez.118:22

20:27 Elç.23:8

20:27 Tes.25:5

20:37 Çık.3:6

20:42 Mez.110:1

21:14 Luk.12:11-12

21:22 Hoş.9:7

21:25 Yşa.13:10; Hez.32:7; Yoe.2:31; Yah.6:12-13

21:27 Dan.7:13; Yah.1:7

21:37 Luk.19:47-48

22:1 Çık.12:1-27

22:20 Yer.31:31-34

22:21 Mez.41:9

22:24 Mat.18:1; Mar.9:34; Luk.9:46

22:25 Mat.20:25-27; 23Mat.20:11; Mar.9:35; 10Mar.9:42-44

22:27 Yu.13:12-15

22:30 Mat.19:28

22:35 Mat.10:9-10; Mar.6:8-9; Luk.9:3; 10Luk.9:4

22:37 Yşa.53:12

22:53 Luk.19:47-48; 21Luk.19:37

23:30 Hoş.10:8; Yah.6:16

23:34 Mez.22:18

23:44 Çık.26:31-33

23:46 Mez.31:5

23:49 Luk.8:2-3

23:56 Çık.20:10; Tes.5:14

24:6 Mat.16:21; 17Mat.16:22-23; 20Mat.16:17-19; Mar.8:31; 9Mar.8:31; 10Mar.8:32-34; Luk.9:22; 18Luk.9:31-33

17:37 Eyu.39:30; Mat.24:28

24:49 Elç.1:4

24:50 Elç.1:9-11