Yuhanna Dipnotlar

1:1,2 Tanrı'yla birlikteydi: ya da «Tanrı'daydı.»

1:5 alt edememiştir: ya da «anlamamıştır.»

1:14 insan: Grekçede, «et» ya da «beden.»

1:19-20 Yahudiler: Yuhanna kitabının birçok yerinde olduğu gibi, burada da `Yahudi önderler' anlamındadır.

1:39 Saat dört sularıydı: Bkz. sözlük `saat.'
1:42 Kaya: Grekçede, «Petros.»

2:4 Anne: Grekçede, «Kadın.»

2:6 seksenle yüz yirmi litre: Grekçede, «iki üç metritis.»

3:3 yeniden: ya da «yukarıdan.»

3:13 gökten inmiş olan: bazı eski metinlerde, «gökten inmiş ve gökte olan.»

4:6 Saat on iki sularıydı: Bkz. sözlük `saat.'

4:52 Öğle üstü saat birde: Bkz. sözlük `saat.'

5:3-4 Birçok eski metinde ayet şöyle devam eder: «kalabalık yatar, havuzun çalkanmasını beklerdi. Çünkü Rab'bin bir meleği zaman zaman havuzun içine iner, suyu çalkardı. Suyun çalkanmasından sonra havuza ilk giren, tutulduğu herhangi bir hastalıktan kurtulurdu.»

6:19 üç mil kadar: Grekçede, «25 ile 30 stadion.»

6:65 Baba'nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez: Grekçede, «Kendisine Baba'dan verilmedikçe hiç kimse bana gelemez.»

7:2 Çardak bayramı: Bu bayramda Yahudiler, atalarının Musa peygamberin önderliğinde çölde yaşadıkları zamanı anmak için yedi gün süreyle çardaklarda yaşarlar (bkz. Tevrat, Levililer Yu.23:33-43).

7:15 nasıl bu kadar bilgili olabilir?: ya da «Kutsal Yazıları nasıl biliyor?»

7:21 mucize: Grekçede, «iş» (bkz. Yu.5:1-16).

8:11 Birçok eski metinde 7:53-8:11 ayetleri yoktur.

8:24 Benim O olduğuma: Grekçede, «Ben olduğuma» yani, «Kendiliğinden var olanın ben olduğuma». Tevrat, Çıkış 3:14'e bkz. Aynı tanımlama Yu. 8:28 ve 58 ayetlerinde de geçer.

8:44 Yalan söylemesi doğaldır: Grekçede, «Yalan söylediği zaman kendininkilerden söyler.»

9:24 Tanrı hakkı için doğruyu söyle: Grekçede, «Tanrı'ya yücelik ver». Bu deyim, birine yemin ettirmek için kullanılırdı (bkz. Yşu Yu.7:19).

11:16 İkiz: Grekçede, «Didimos.»

12:3 yarım litre kadar: Grekçede, «bir litra.»

12:25 canını gözden çıkaran: Grekçede, «canından nefret eden.»
12:38 gücü: Grekçede, «pazısı.»

13:18 bana el kaldırdı: Grekçede, «bana karşı ökçesini kaldırdı.»

13:19 Benim O olduğuma: Grekçede, «Ben olduğuma» yani, «Kendiliğinden var olanın ben olduğuma.» Tevrat, Çıkış 3:14'e bkz.

17:12 mahva giden adamdan: Grekçede, «mahv oğlundan.»

17:19 adıyorum: ya da «kutsal kılıyorum.»

18:28 Dinsel kuralları bozmamak: Grekçede, «Kirlenmemek». Yahudi olmayanlarla yakın ilişkilerde bulunan Yahudiler dinsel açıdan kirli sayılır, kutsal Fısıh bayramını kutlayamazdı.

19:13 Taş Döşeme: Kudüs'teki vali konağının taş döşenmiş avlusu.

19:14 Saat on iki sularıydı: Bkz. sözlük `saat.'

19:26 Anne: Grekçede, «Kadın.»

19:39 otuz litre: Grekçede, «yüz litra.»

20:24 İkiz: Grekçede, «Didimos.»

21:1-2 İkiz: Grekçede, «Didimos.»


1:6 Mat.3:1-2; Mar.1:4; Luk.3:1-2

1:21 Tes.18:15-18; Mal.48:5

1:23 Yşa.40:3

1:51 Tek.28:12

2:12 Mat.4:13

2:13 Çık.12:1-27

2:17 Mez.69:9

2:19 Mat.26:61; Mat.27:40; Mar.14:58; Mar.15:29

3:14 Say.21:9

3:24 Mat.14:3; Mar.64:17-18; Luk.34:19

3:28 Yu.1:19-20

3:35 Mat.11:27; Luk.10:22

4:5 Tek.33:19; Yşu.24:32

4:9 Ezr.4:1-5; Neh.4:1-2

4:10,11 Yu.7:38

4:44 Mat.13:57; Mar.6:4; Luk.4:24

4:45 Yu.2:23

4:46 Yu.2:1-11

5:10 Neh.13:19; Yer.17:21

5:29 Dan.12:2

5:33 Yu.1:19-27; Yu.3:27-30

5:37 Mat.3:17; Mar.1:11; Luk.3:21-22

6:31 Çık.16:4,15; Mez.78:24

6:45 Yşa.54:13

6:68 Mat.16:16; Mar.8:29; Luk.9:20

7:2 Lev.23:34; Tes.16:13

7:22 Tek.17:10; Lev.12:3

7:23 Yu.5:9

7:37 Lev.23:36

7:38 Hez.47:1; Zek.14:8

7:40 Tes.18:15-18

7:42 Mik.5:2

7:50 Yu.3:1-2

8:5 Lev.20:10; Tes.22:22-24

8:12 Mat.5:14; Yu.9:5

8:13 Yu.5:31

8:33 Mat.3:9; Luk.3:8

8:58 Çık.3:14; Yu.8:24,28

9:5 Mat.5:14; Yu.8:12

10:14 Mat.11:27; Luk.10:22

10:33 Lev.24:16

10:34 Mez.82:6

10:40 Yu.1:28

11:1 Luk.10:38-39

11:2 Yu.12:3

12:3 Luk.7:37-38

12:8 Tes.15:11

12:13 Mez.118:25-26

12:14 Zek.9:9

12:25 Mat.10:39; Mat.16:25; Mar.8:35; Luk.9:24; Luk.17:33

12:34 Mez.110:4; Yşa.9:7; Hez.37:25; Dan.7:14

12:38 Yşa.53:1

12:39 Yşa.6:10

13:12 Luk.22:27

13:16 Mat.10:24; Luk.6:40; Yu.15:20

13:18 Mez.41:9

13:20 Mat.10:40; Mar.9:37; Luk.9:47-48; Luk.10:16

13:33 Yu.7:34

13:34 Yu.15:12,17; 1Yu.3:23; 2Yu.5

15:12 Yu.13:34; Yu.15:17; 1Yu.3:23; 2Yu.5

15:20 Mat.10:24; Luk.6:40; Yu.13:16

15:25 Mez.35:19; 69.35:4

17:12 Mez.41:9; Yu.13:18

18:11 Mat.26:39; Mar.14:36; Luk.22:41-42

18:14 Yu.11:49-50

18:32 Yu.3:14; Yu.12:32

19:24 Mez.22:18

19:28 Mez.22:15; 69.22:21

19:36 Çık.12:46; Say.9:12; Mez.34:20

19:37 Zek.12:10; Yah.1:7

19:39 Yu.3:1-2

20:23 Mat.16:19; Mat.18:18

21:3 Luk.5:5

21:6 Luk.5:6

21:20 Yu.13:25