Gündem

Ana Sayfa Haberler Gündem AKP’nin oyları hızla düşüyor!

AKP’nin oyları hızla düşüyor!

AKP’nin oyları hızla düşüyor!
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Gündem Yorumlar : 0 Okunma : 2420 Beğen : 0

Son seçim anketi, AKP’nin 9 ay içinde yüzde 6’lık oy kaybını gözler önüne serdi. İktidar partisi oyunu en son yüzde 53’e kadar çıkarmıştı. Halkın, AKP’ye bugünkü desteği ise yüzde 47 oldu.

Sonar Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’ nin, “Si­ya­si Eği­lim­ler ve Gün­dem Araş­tır­ma­sı­” çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du. 26 il, 30 köy­de 3 bin ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len an­ke­te gö­re; AK­P’­nin oy­la­rı dü­şüş­te, CHP to­par­la­nı­yor, MHP ve BDP’­de ar­tış var. Va­tan­daş­la­ra, “Bu pa­zar gü­nü ge­nel se­çim ya­pıl­sa han­gi par­ti­ye oy ve­rir­di­niz?” so­ru­su yö­nel­til­di. Bu­na gö­re; ka­rar­sız ve gö­rüş be­lirt­me­yen­le­rin de da­ğı­tıl­dı­ğı so­nuç­lar­da par­ti­le­rin oy da­ğı­lı­mı şöy­le: AKP: % 47.29, CHP: % 25.15, MHP: % 15.21, BDP: % 7.05, İP: % 2.00, SP: % 1.59, Di­ğer: % 1.71…

CHP yüz­de 6 art­tı

12 Ha­zi­ran 2011’de ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­de yüz­de 49.83’le üçün­cü kez ik­ti­da­ra ge­len AK­P’­nin oy­la­rı, SO­NA­R’­ın Şu­bat 2012 ta­rih­li an­ke­tin­de yüz­de 53.15’e çık­mış­tı. An­cak ara­dan ge­çen za­man için­de ik­ti­da­ra des­te­ğin yüz­de 47.29’a dü­şü­şü göz­den kaç­ma­dı. CHP’­nin 12 Ha­zi­ra­n’­a oran­la oy­la­rın­da de­ği­şik­lik göz­len­mez­ken yi­ne Şu­bat 2012 an­ke­tin­de ana mu­ha­le­fet par­ti­si­ne des­tek yüz­de 19.82’ye düş­müş­tü. Son an­ke­tin so­nuç­la­rı, CHP’­nin oy­la­rın­da yüz­de 6’lık bir ar­tı­şı or­ta­ya koy­du.

Yüz­de 52 “Ha­yı­r” de­di

Ka­tı­lım­cı­la­ra Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın gön­lün­de ya­tan baş­kan­lık sis­te­mi­ne iliş­kin bir so­ru da yö­nel­til­di. “Siz­ce Tür­ki­ye, baş­kan­lık sis­te­mi­ne geç­me­li mi­dir?” so­ru­su­na yüz­de 52.47 “Ha­yı­r” ya­nı­tı­nı ve­rir­ken, “E­ve­t” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 26.80’de kal­dı. Yüz­de 20.73’lük bir ke­sim ise bu ko­nu­da fik­ri be­yan et­me­di ya da ce­vap ver­me­di.

En güven duyulan kurum TSK

Anket so­nuç­la­rı­na gö­re; halk en çok Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne (TSK) gü­ven du­yu­yor. Yüz­de 75.3’lük bir ke­sim TSK’­ya gü­ven du­yar­ken, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ku­ru­mu­na gü­ven yüz­de 68.7 ile ikin­ci sı­ra­da. Köş­k’­ü yüz­de 66.2’lik oy ora­nıy­la em­ni­yet teş­ki­la­tı iz­li­yor. Mec­lis yüz­de 59.2’lik oy ora­nıy­la 4’ün­cü sı­ra­da yer alır­ken, hü­kü­me­te gü­ven yüz­de 49.7’de kal­dı. Hal­kın gü­ven duy­du­ğu ku­rum­lar ara­sın­da en son sı­ra­da ise yar­gı var. Yar­gı­ya du­yu­lan gü­ven yüz­de 49.2…Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Haberler