Türkiye

Ana Sayfa Forum Gündem Türkiye Başbuğ’a müebbet, Apo’ya hürriyet!..

Başbuğ’a müebbet, Apo’ya hürriyet!..

 • Demet Sezgili
  Demet Sezgili
  dunyadinleri.com/demet5e3fe
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : İstanbul
  Meslek : Mimar
  Giriş : 14
  İnandığınız Din : Belirtmiyor
  İnançlı Birimisiniz? : Az İnançlıyım
 • Yazan : Demet Sezgili Tarih : Kategori : Türkiye Cevaplar : 1 Okunma : 2541 Beğeniler : 0
  Başbuğ’a müebbet, Apo’ya hürriyet!..

  Şu te­sa­dü­fe ba­kın.
  Ön­ce­ki gün Si­liv­ri­’de Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­-si­’nin vic­dan­la­rı ka­na­tan ka­rar­la­rı­nı açık­la­dı­ğı sa­at­ler­de, Tür­ki­ye­’ye yurt dı­şın­dan 100 mil­yar li­ra­nın, ye­ni Var­lık Ba­rı­şı yo­luy­la ge­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor­du.
  Uz­man­lar, bu pa­ra­nın bü­yük bö­lü­mü­nün PKK’­ya ait ol­du­ğu gö­rü­şün­de­ler.
  Bu kö­şe­de da­ha ön­ce de yaz­mış­tık.
  İs­tih­ba­rat ra­por­la­rı, AK­P’­nin pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu PKK’­nın ma­li gü­cü­nün, 70 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
  Uyuş­tu­ru­cu, si­ga­ra ve in­san ka­çak­çı­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra, Av­ru­-pa­’da­ki Türk­le­r’­den ha­raç­la top­la­nan pa­ra­lar, PKK ka­sa­la­rı­na akı­yor.
  Bun­lar yet­mi­yor­muş gi­bi dev­let için­de dev­le­te dö­nü­şen, ne­re­dey­se özerk­lik ilan eden ör­güt, böl­ge­de­ki iş adam­la­rın­dan ver­gi alı­yor, ken­di güm­rük ka­pı­la­rın­dan ge­lir sağ­lı­yor!
  Os­lo­’dan son­ra İm­ra­lı­’da va­rı­lan mu­ta­ba­kat ge­re­ği, PKK’­nın ka­ra pa­ra­sı, Var­lık Ba­rı­şı ile ak­la­nı­yor!
  Mu­ta­ba­ka­tın bir baş­ka mad­de­si­ni ise “Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öz­gür­lü­k” oluş­tu­ru­yor.
  PKK’­nın söz­cü­le­ri sık sık Apo­’ya öz­gür­lük sağ­lan­ma­dan çö­zü­mün ger­çek­leş­me­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor.

  * * *

  Sev­gi­li okur­la­rım,
  Tür­ki­ye­’nin gel­di­ği ye­re ba­kın!
  Ha­ya­tı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­mış es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ko­mu­tan, “te­rö­ris­t” suç­la­ma­sıy­la ömür bo­yu hap­se mah­kum edi­li­yor.
  Ay­rı­ca si­ya­set­çi­ler, rek­tör­ler, ay­dın­lar ve ga­ze­te­ci­ler, da­ha ön­ce ci­na­yet ve te­ca­vüz gi­bi bir­çok suç iş­le­miş, Da­nış­tay ci­na­ye­ti ne­de­niy­le mü­eb­bet hap­se hü­küm giy­miş suç ma­ki­ne­le­riy­le bir­lik­te yar­gı­la­nıp, vic­dan­la­rı is­yan et­ti­ren ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rı­lı­yor.
  Suç ma­ki­ne­le­ri tah­li­ye edi­lir­ken, tu­tuk­suz yar­gı­la­nan­lar hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­rar­la­rı çı­kar­tı­lı­yor.
  Bir­çok ga­ze­te­ci­ye ve­ri­len ce­za­lar­la Tür­ki­ye “tüm za­man­la­rın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi­ne­” dö­nü­şü­yor.
  Tu­tuk­suz yar­gı­la­nan mu­ha­lif Yurt Ga­ze­te­si­’nin ba­şa­rı­lı Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mer­dan Ya­nar­dağ ile yi­ne mu­ha­lif Ulu­sal Ka­nal Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ad­nan Türk­kan da, zin­da­na gön­de­ri­len­ler ara­sın­da yer alı­yor.

  * * *

  Si­liv­ri­’de bun­lar ya­şa­nır­ken AKP, 40 bin ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep olan dün­ya­nın en kan­lı te­rör ör­gü­tü­nün ba­şıy­la ma­sa­ya otu­rup, ona na­sıl öz­gür­lük sağ­la­ya­ca­ğı­nın pa­zar­lı­ğı­nı ya­pa­bi­li­yor!
  Bu ina­nıl­maz çe­liş­ki akıl­la­ra, dün Söz­cü­‘nün man­şet­ten ha­tır­lat­tı­ğı Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın şu söz­le­ri­ni ge­ti­ri­yor:
  “Baş­bu­ğ’­a te­rör ör­gü­tü men­su­bu di­yen­le­ri ta­rih af­fet­mez!”
  Baş­ba­kan böy­le söy­le­di de ne ol­du?
  Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si Baş­bu­ğ’­a “te­rö­ris­t” de­mek­le kal­ma­dı, onu te­rör ör­gü­tü kur­mak­tan mü­eb­bet hap­se mah­kum et­ti!

  * * *

  Sö­zün özü­ne ge­lir­sek…
  “Te­rör­le mü­ca­de­le­nin sim­ge­si Baş­bu­ğ’­a mü­eb­bet, te­rö­rün sim­ge­si Apo­’ya hür­ri­yet!..”
  Bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih, ger­çek­ten af­fet­mez!
  Ara­dan yüz­yıl geç­se bi­le, acı iz­le­ri ha­fı­za­lar­dan si­lin­mez.
  Ge­nel af çı­ka­rıp Apo­’y­la bir­lik­te Er­ge­ne­kon hü­küm­lü­le­ri­ni ser­best bı­rak­sa­lar da­hi, bu acı­ma­sız­lı­ğı ta­rih as­la af­fet­mez!..

  İmza

  Alternatifforum'dan Beri Buradayım :)

Hainler hem korkak hemde salak olur. Bunu bugünde…

 • Promete ..
  Promete ..
  dunyadinleri.com/promete5216e
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : İçel
  Meslek : Mühendis
  Giriş : 55
 • Yazan : Promete .. Tarih : Beğeniler : 0

  Hainler hem korkak hemde salak olur. Bunu bugünde görüyoruz. Sanık yakınlarını mahkemeye sokmamak için şehirlerden kalkan otobüsleri bırakın engellemeyi, otobanlar kapatılıyor hatta hava sahası sivil uçuşlara yasaklanıyor. Tarlalrdan mahkemeye ulaşmaya çalışan her bir vatandaşın peşinden onlarca polis ve asker gaz bombası atarak tarlaları yakıyor. Bunun adı kim ne derse desin korkaklıktır.

  Gelelim ahmaklığa. Başbuğa rüşvet yemiş deseler acaba olurmu olur dersiniz, askeri sırları açıklamış deseler olmazya insandır ağzından kaçmıştır dersiniz. AMA SIRRI SAKIK DENEN PKK İTİRAFÇISI TERÖRİSTİN GİZLİ TANIKLIĞINDAKİ İFADELERLE GENELKURMAY BAŞKANINI TERÖR ÖRGÜTÜ KURMAK VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETMEKTEN MÜEBBET HAPİSLE cezalandırırsanız buna ne türkiyede nede dünyada ne profesör doktora nede beş yaşına gelip oyuncak silahla oynamaya başlayıp komutanın ne demek olduğunu duyan çocuğa İNANDIRAMAZSINIZ.

  Tabii siz PKKyı vatanperver Türk silahlı kuvvetlerini terörist görüyorsanız o zaman söylenecek söz yok.

  HAİNLERİN İSMİ DEĞİL İHANETİ, KAHRAMANLARIN MAĞDURİYETİ DEĞİL KAHRAMANLIKLARI KONUŞULUR.

  İmza