Türkiye

Ana Sayfa Forum Gündem Türkiye Başbakan vatan topraklarını satmak için kılıf hazırlıyor!..

Başbakan vatan topraklarını satmak için kılıf hazırlıyor!..

 • Aysun Eylem
  Aysun Eylem
  dunyadinleri.com/aysun
  buradaydı
  Cinsiyet : Bayan
  Şehir : Antalya
  Meslek : Hemşire
  Giriş : 82
  İnandığınız Din : Agnostik
  İnançlı Birimisiniz? : Az İnançlıyım
 • Yazan : Aysun Eylem Tarih : Kategori : Türkiye Cevaplar : 0 Okunma : 2550 Beğeniler : 0
  Başbakan vatan topraklarını satmak için kılıf hazırlıyor!..

  AKP eko­no­mi­si çık­maz­da… Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül bi­le, ön­lem­ler al­ma­sı ko­nu­sun­da ik­ti­da­rı uya­rı­yor.
  Zi­ra AKP hü­kü­me­ti­nin ca­ri açı­ğın fi­nans­ma­nı ve borç fa­iz­le­ri­nin öden­me­si için sa­de­ce bu yıl, dı­şa­rı­dan 225 mil­yar do­lar bul­ma­sı ge­re­ki­yor.
  Bir baş­ka de­yiş­le Tür­ki­ye­’ye her gün, yak­la­şık 150 mil­yon do­la­rın gir­me­si zo­run­lu ha­le ge­li­yor.
  Bu ra­kam­lar AK­P’­nin “e­ko­no­mi­de mu­ci­ze ya­rat­tı­k” söy­le­mi­nin bir ma­sal­dan iba­ret ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
  Es­ki Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı müs­te­şar­la­rın­dan ve es­ki CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ke­si­ci­’nin HALK ARE­NA­SI­’n­da “AKP son 10 yıl­da borç fai­zi ola­rak 400 mil­yar do­lar öde­di­” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı, “e­ko­no­mik mu­ci­ze­” ba­lo­nu­nu bir do­ku­nuş­la pat­la­tı­yor!
  Bu ne­den­le İz­mi­r’­de­ki 5. İk­ti­sat Kon­gre­si­’ne, DPT Müs­te­şar­lı­ğı dö­ne­min­de 3’ün­cü kon­gre­yi ha­zır­la­yan İl­han Ke­si­ci da­vet edil­mi­yor.
  Kon­gre­ye, ara­la­rın­da onun müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı­nı yap­mış ki­şi­le­rin de yer al­dı­ğı 2 bin ki­şi çağ­rı­lı­yor ama Ke­si­ci­’nin adı çi­zi­li­yor!
  Böy­le­ce HALK ARE­NA­SI­’n­da yap­tı­ğı uya­rı­cı ve iyi ni­yet­li eleş­ti­ri­ler ce­za­sız bı­ra­kıl­ma­mış olu­yor!

  * * *

  Mar­ma­ra­y’­ın açı­lı­şın­da da ben­zer bir du­rum ya­şan­ma­dı mı?
  Sul­tan Ab­dül­me­ci­t’­ten söz edil­di, Ab­dül­ha­mi­t’­e öv­gü­ler dü­zül­dü ama pro­je­yi ha­zır­la­yıp, fi­nans an­laş­ma­la­rı­nı ya­pan mer­hum Bü­lent Ece­vi­t’­in Baş­ba­ka­n’­ı ol­du­ğu 57. Hü­kü­met’­ten hiç­bir isim açı­lı­şa da­vet edil­me­di.
  Ör­ne­ğin pro­je­de bü­yük eme­ği olan dö­ne­min MHP’­li Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Enis Ök­sü­z’­ün adı bi­le anıl­ma­dı.
  Ma­dem İz­mir İk­ti­sat Kon­gre­si­’n­den söz aç­tık de­vam ede­lim.
  Baş­ba­kan ko­nuş­ma­sın­da ya­ban­cı­la­ra ilk mülk sa­tı­şı­nın Ata­türk dö­ne­min­de ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
  “Sa­nı­la­nın tam ak­si­ne Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rın­da ulus­la­ra­ra­sı ser­ma­ye­ye ka­pı ara­lan­dı­ğı­nı, ya­ban­cı­la­rın mülk edin­me­si­nin, bu­nun al­tı­nı özel­lik­le çi­zi­yo­rum, mülk edin­me­si­nin önü­nün Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk yıl­la­rın­da açıl­dı­ğı­nı, biz­zat Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal dö­ne­min­de ya­ban­cı­la­ra top­rak sa­tıl­dı­ğı­nı özel­lik­le vur­gu­la­mak is­te­ri­m” de­di.
  Böy­le­ce her za­man ol­du­ğu gi­bi “A­ta­tür­k” de­me­den, Ata­türk dö­ne­miy­le il­gi­li “kur­gu­sal ta­ri­h” ör­nek­le­ri­ne bir ye­ni­si­ni ek­le­di.

  * * *

  Dün sa­bah Halk TV’­de Sem­ra Top­çu­’nun prog­ra­mı­na ko­nuk olan Ata­türk araş­tır­ma­cı­sı, ta­rih ya­za­rı Si­nan Mey­da­n’­ın açık­la­ma­la­rı­nı din­le­dim.
  Mey­dan, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın “kur­gu­sal ta­ri­h” ça­ba­la­rı­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, id­di­ala­rı­na bel­ge­ler­le ya­nıt ver­di.
  Ör­ne­ğin Baş­ba­ka­n’­ın Ata­türk dö­ne­min­de ca­mi­le­rin ya­kı­lıp yı­kıl­dı­ğı, hat­ta ahır ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ala­rı­nın ya­lan ol­du­ğu­nu, tam ter­si­ne Bü­yük Ön­de­rin, Ana­do­lu­’nun iş­ga­li sı­ra­sın­da Yu­nan as­ker­le­rin­ce tah­rip edi­len ve kul­la­nıl­maz ha­le ge­ti­ri­len 123 ca­mi ve di­ni me­ka­nı der­hal ta­mir et­tir­di­ği­ni söy­le­di.
  Bun­la­rın han­gi ca­mi­ler ol­du­ğu­nu ve ona­rım sı­ra­sın­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın lis­te­si­ni, ye­ni çı­kan “El Ce­va­p” ad­lı ki­ta­bın­da ilk kez açık­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.

  * * *

  Ata­türk, sa­vaş yor­gu­nu yok­sul bir ulu­sun ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni Cum­hu­ri­yet mu­ci­ze­siy­le tüm dün­ya­ya gös­ter­di.
  Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­t’­i on­ca eko­no­mik güç­lü­ğe kar­şın va­tan top­rak­la­rı­nı sat­ma­dı. Tam ter­si­ne de­mir­yol­la­rı­nı, li­man­la­rı ve ban­ka­la­rı ya­ban­cı­lar­dan alıp mil­li­leş­tir­di.
  Baş­ba­kan Er­do­ğan şim­di kalk­mış “Ya­ban­cı­la­ra ilk mülk sa­tı­şı­nı Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal yap­tı­” di­ye­rek, yi­ne o sa­nal ta­ri­he sı­ğı­nı­yor.
  Ca­ri açı­ğın fi­nans­ma­nı ve borç fa­iz­le­ri­nin öden­me­si için ge­re­ken 225 mil­yar do­la­rı bu­la­bil­mek uğ­ru­na va­tan top­rak­la­rı­nı sa­ta­cak ya, ak­lı sı­ra kı­lıf ha­zır­lı­yor!..

  İmza