Şeyhayn Dönemi ve Şafii Mezhebinin İstikrar Kazanması

Şeyhayn Dönemi ve Şafii Mezhebinin İstikrar Kazanması
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1855 Beğen : 0

Nevevi’nin Rafii’nin telifatını esas alıp geliştirmesi ve bunlardaki eksikleri gidermeye çalışmasıyla birlikte mezhep imamından beri süregelen telif faaliyetleri en gelişmiş biçimine kavuşmuştur. Artık bundan sonra mezhep görüşünün tesbitinde bu iki alimin ihtilaf etmesi halinde Nevevi belirleyici konuma gelmiştir. Memlükler devrinin başında ortaya çıkan ve giderek güçlenen Nevevi öncesi döneme ait telifata bakılarak mezhep görüşünün tesbit edilemeyeceği kanaatinin etkisiyle sonraki Şafii fukahası şeyhaynın otoritesini kolay kolay tartışmaya açmamış, mezhep mensupları dini hayatlarını Nevevi’nin eserlerinde yer alan mezhep birikimine göre şekillendirmeye çalışmış ve Nevevi’yi izleyen evrede mezhep literatürü çoğunlukla onun eserlerini esas alan şerh, haşiye, muhtasar, hamiş türünde gelişimini sürdürmüştür.

Günümüz Şafiiliği açısından da Nevevi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Bu devirde ilmi mesai biri bu iki otoritenin eserlerini anlama ve geliştirme, diğeri onların temas etmediği yeni meseleleri bu eksende çözme şeklinde özetlenebilecek iki noktada yoğunlaşmıştır. Aynı döneme ait telifatın baskın karakteri, şeyhayn öncesine nadiren atıf yapılması ve yeni mesailin şeyhayn ekseninde çözüme kavuşturulmasıdır. Bu yaklaşımdan rahatsız olarak ictihadı canlandırmak isteyen alimlerin girişimleri ise mevcut faaliyetler içinde sınırlı kalmıştır.

Şeyhayn Şarihleri Dönemi

Bu döneme damgasını vuran, İbn Hacer el-Heytemi ile Şemseddin er-Remli’nin ilmi faaliyetleri olmuştur. Bunlara Hatib eş-Şirbini’yi eklemek mümkünse de ilk ikisi kadar etkili olamamıştır. Mısırlı olan ve Memlükler’in son dönemiyle Osmanlılar’ın Mısır fethi sonrası döneminde yaşayan bu üç fakihin ortak noktası Nevevi’nin Minhacü’t-talibin’ine birer şerh yazmaları ve bu şerhlerin bundan sonraki dönemde Şafii çevrelerinin temel referans kaynağı haline gelmesidir. İbn Hacer Tuhfetü’l-muhtac, Remli Nihayetü’l-muhtac ve Şirbini Muġni’l-muhtac’ı kaleme almış, şeyhayndan sonra kendi zamanlarına kadar gelen mezhep birikimini derleyip ayıklamaya tabi tutmuş ve şeyhaynın mirasına eklemişlerdir.

Şeyhayn Nedir Kime Denir ? : İki şeyh, iki reis, iki büyük imam demektir. Rafii ve Nevevi mezhep içinde belirleyici konuma geldiğinden ikisini birlikte ifade etmek üzere “şeyhayn” tabiri kullanılmıştır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri