Şafii Mezhebi Tarihçesi

Selçuklu ve Eyyubi Dönemi Medreselerinin Şafii Mezhebinin Gelişimine Katkısı

Selçuklu ve Eyyubi Dönemi Medreselerinin Şafii Mezhebinin Gelişimine Katkısı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2022 Beğen : 0

Şafii fıkhı tahsil etmiş olan Nizamülmülk, Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yaptığı dönemde Selçuklular’ın hakimiyetindeki Irak ve Horasan bölgelerinde köklü imar faaliyetlerine girişmiş ve özellikle Bağdat, Belh, Nişabur, Herat, İsfahan, Basra, Merv, amül ve Musul’da birer medrese inşa ettirmiştir. Zengin vakıflarla desteklenen bu medreselere Şafii fakihleri müderris tayin edilmiş, geçim kaygısından kurtarılan hoca ve talebeler daha iyi şartlarda öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Ayrıca önceleri çoğunlukla camilerde ders halkaları şeklinde yürütülen öğretim faaliyetleri Nizamiye medreseleriyle birlikte kurumsallaşma sürecine girmiş, mezunların imam, müderris gibi görevlere tayini bu kurumlara teveccühü arttırmıştır. Böylece özel himayeye mazhar olan Şafii mezhebi, Nizamülmülk’ün hayatta bulunduğu dönemde medreselerde görev alan müderrislerin telif faaliyetleri sayesinde oldukça zengin bir birikime kavuşmuştur. Bilhassa Ebu İshak eş-Şirazi, İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni, Gazzali gibi alimlerin katkıları mezhep birikimine ayrı bir çeşni katmış, daha sonraki dönemin gelişim seyrine damgasını vurmuştur. İkinci atılımını yaklaşık 100 yıl sonra Selahaddin-i Eyyubi devrinde gerçekleştiren Şafii mezhebi etkinlik alanını Eyyubi coğrafyasındaki merkezlere ve özellikle Şam, Mısır, Hicaz, Yemen bölgelerine kaydırmıştır. Buralarda açılan medrese ve darülhadislerde görev alan Şafii ulemasının ilmi faaliyetleri sayesinde mezhep gelişimi yeni bir ivme kazanmıştır.

Moğol istilası yüzünden doğuda gücünü kaybeden Şafii mezhebi artık tamamen batıya kaymıştır. İlhanlılar devrinde doğu uleması Şam’a akın ettiği için buradaki entelektüel düzey yükselmiş ve mezhep mensubiyeti açısından bir çeşitlenme meydana gelmiştir. Memlükler dönemi alimlerinin Moğollar’ın imha ettikleri ilmi mirası yeniden canlandırma gayretleri neticesinde kadim dönem ilmi mirası büyük oranda yeniden kurulmuştur.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri