Mubarek Gün ve Geceler

İslam Alemi İçin Kadir Gecesi

İslam Alemi İçin Kadir Gecesi
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Mubarek Gün ve Geceler Yorumlar : 0 Okunma : 4780 Beğen : 0

Kadir Suresindeki ifadelerden de anlaşıldığı üzere İslam’da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

“Kadir” sözlükte güç yetirmek, hüküm, kaza, takdir, şeref ve azamet anlamlarına gelir.

Allah'ın 99 güzel isminden (Esmayı Hüsna) biri olarak El Kadir; Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerimin Bakara suresinin 148. ayetinde "Şüphesiz Allah her şeye kadirdir" denilmek suretiyle bu isim zikredilir. İslam dinine göre; bütün alemlerin intizam sağlayan Hz.Allah; yeryüzünde her yaprağın düşüşü dahil her şeyi ilahi iradesi ile belirler. Hiçbir dişi O'nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O'nun bilgisi dışında doğuramaz. llah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemesi de Kâdir isminin tecellisidir.

Kur'an'da adı geçen tek ay Ramazan, Kur'an'da adı geçen tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli ve müstesna zaman diliminin kıymetini Allah (cc) haber veriyor. Hatta bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin adını taşıyan müstakil bir sûre bile inzal buyurulmuş.

KURAN-I KERİM'E GÖRE KADİR GECESİ

Kadir aynı zamanda; Kur’an-ı Kerim’in doksan ye­dinci suresinin adıdır... Beş ayet olan sure Mekke’de inmiştir. Sure Kadir gecesinden bahset­tiği için aynı adla anılır.

Kadr Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
"

İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr.
Ve maa edrâke mâ leyletül kadr.
Leyletül kadri hayrün min elfi şehr.
Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim.
Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Kadir Suresinin Türkçe meali şöyledir: “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Fatik Çollak'ın Kıraatı ile Kadir Suresini bu videodan dinleyebilirsiniz:

Dini bir terim olarak, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesine Kadir gecesi denilmektedir.

Ka­dir gecesi, Kur’an’ın inmeye başladığı ge­cedir. Bu nedenle Kadir gecesine Kur’an’ın doğum gecesi de diyebiliriz… Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan yeryüzüne parça parça ilk defa indirilmeye başladığı, Cebrail'in (as) Hz. Muhammed'e (sas) ilk vahiy ile birlikte peygamberlik vazifesini getirip tebliğ ettiği kutsal bir gece.

Ancak, hangi gece olduğu kesin olarak belli değildir. Hadislerden hareketle, büyüyk ihtimalle Ramazan ayının 27. gecesinin Ka­dir gecesi olduğu tahmin edilmektedir. Fakat, Hz. Muhammed (s.a.v) "Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın, tekli gecelerinde arayın, yirmi beş, yirmi yedi ve yirmi doku­zuncu gecede arayın.” buyurmuştur.

Ramazan'ın 27. Gecesi bu nedenle geleneksel İslam adetleri üzerine Kadir gecesi yani kandil olarak kutlanır. Bazı alimler bu hadisten Kadir gecesinin özel­likle saptanmadığı ve böylelik­le Ramazan ayındaki bütün ge­celerin Kadir gecesiymiş gibi tapımla geçirilmesinin telkin edildiği anlamını çıkarmışlar­dır.

Leyle-i kadir (kadir gecesi) takdir, hüküm, şeref ve azamet gecesi demektir.

Kadir Suresindeki ayetlerde geçen ifadelerden de anlaşıldığı üzere İslam’da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

KADİR GECESİNİN FAZİLETLERİ

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü;

a) Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler ilgili meleklere bu gece bildirilir (Taberi, Camiu’l-Beyan, 2000, XXIV, 531; Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir.
f) Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü’mine selam verirler.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız.” (Buhari, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur. Zir b. Hubeyş diyor ki, “Übey b. Ka’b’a kardeşin Abdullah b. Mes’ud ‘Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder’ diyor, dedim. Übey b. Ka’b dedi ki: ‘Allah İbn Mes’ud’a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesinin hangi gece olduğuna güvenerek gevşeklik göstermemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda; Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu. ‘ dedi. ‘Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebü’l-Münzir (Übey b. Ka’b’ın lakabı)’ dedim. Übey de ‘Ben bunu Rasulüllah’ın (s.a.s.) bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o alamet de o gün güneşin şuasız olarak doğmasıdır. ‘ dedi” (Müslim, Sıyam, 220).

Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatla değerlendirmelidir. Ebu Hüreyre’nin (r.a.) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Leyletü’l-Kadir, 1). Hz. Aişe de demiştir ki; Rasulüllah’a (s.a.s.): “Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasulüllah (s.a.s.): “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu anni: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet, diye dua et.” (Tirmizi, Deavat, 89) buyurdu.

Kadir Gecesi hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içersinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an Ramazan ayında (Bakara 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadir 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda faklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b (r.a.)’a; İbn Mes’ud (r.a.)’un, “Bütün sene geceleri kalkan kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.” sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Rasulüllah bize, o geceyi değerlendirmemizi emretmiştir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 25, H. No: 762).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber, “Kadir Gecesi’ni aramak isteyen yirmi yedinci gecede arasın” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 27) buyurmuş, böylece yirmi yedinci geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Sıyam, 40 H. No: 2834) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazanın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 40, H. No: 2829) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 219 H. No: 2821). Dolayısıyla Ramazanın son gecelerini Kadir Gecesi’ymiş gibi değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte asırlardır bütün İslam ülkelerinde Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesinde kutlanmaktadır

İBN-İ ARABİYE GÖRE KADİR GECESİ

Kadir Gecesi'nin Ku'ran'da geçen genel içeriğine, İbnü'l Arabi yeni bir anlam ekler: Kadir Gecesi, ilahi sureti ve bütütn oluş hakikatlerini kendinde toplayan insanlık mertebesine çıkmış kimsedir. Fütühat'ın 4. bölümünün 44. sayfasında İbni Arabi, "Sen Kadir gecesisin, çünkü sen Tabiat ve Hak'tan meydana gelmişsin. Ku'ran-ı Kerim'in sana inişinden öncekadrinin büyüyklüğüne tanıklık yapmıştır.

2015'te Kadir Gecesi ne zaman?

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'de 13 Temmuz'da ihya edilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 17, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde kutlanacak.

Sahabe, Enes b. Malik'den rivayet edilen hadise göre Hz. Peygamber, “Receb Allah Teâlâ’nın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” demiştir.

Yine Enes b. Malik’ten rivayet edilen bir başka hadise göre de Hz. Muhammed, Receb ayına girdiği zaman: “Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan'' yani ''Ey Allam’ım! Receb ve Şaban ayını bize mubarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır” diye dua ederlerdi.

KADİR GECESİNDE GEÇMİŞ GÜNAHLAR BAĞIŞLANIR

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."

Kadir Gecesinde Neler Yapmalıyız, Nasıl İhya Etmeliyiz?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

* Peygamberimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Nihat Hatipoğlu'nun anlatımı ile Kadir Gecesi yapılması gerekenleri videoda izleyebilirsiniz:

KADİR GECESİ NASIL DUA ETMELİ?

Hz. Aise (r.ah) söyle anlatiyor: “Ey Allah"in Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasil dua edeyim? diye sordum. Resulüllah (s.a.v):

“Allahümme inneke afüvvün tühibbü"l-afve fa"fu annî (Allah"im sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet)” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.

Alak Sûresi de bu gecede nazil oldu

Kur'an-ı Kerim, Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına topyekûn olarak Kadir Gecesi'nde indirilmiş. Kur'an'dan ilk vahiy olarak Alak Sûresi'nin ilk beş ayeti de yine Kadir Gecesi'nde nazil olmuş. “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayet-i kerimede “Oku! Yaratan Rabb'inin adıyla. O ki insanı yapışkan bir hücreden yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.” buyuruluyor. Sûrede, vahiy bilgisinin insanı olgunlaştırmadaki önemi anlatılıyor.

Alak Sûresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak
2- Halekal'insane min 'alak
3- Ikre' ve rabbükel'ekrem
4- Elleziy 'alleme bilkalem
5- Allemel'insane ma lem ya'lem
6- Kella innel'insane leyatğa
7- Erra a hustağna
8- İnne ila rabbikerrü'câ
9- Eraeytelleziy yenha
10- Abden iza salla
11- Eraeyte in kane 'alelhüda
12- Ev emara bittakva
13- Eraeyte in kezzebe ve tevella
14- Elem ya'lem biennallahe yera
15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh
16- Nasıyetin kezibetin hatıeh
17- Felyed'u nadiyehu.
18- Sened'uzzebaniyete.
19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib

Alak Suresi'nin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!
3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.
9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,
14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
18- Biz de Zebanileri çağıracağız.
19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!

Fatih Çollak'ın kıratı ile Alak Suresini bu videodan dinleyebilirsiniz

Buna göre yaratanı tanımak, ilmin de dinin de temelini teşkil ediyor. İlk vahyin ‘oku' emriyle başlaması ve bu emrin beş kısa ayet içinde iki defa tekrar edilmesi, okumanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birinci emrin yaratanı, ikinci emrin ise kalem karinesiyle yaratılanları tanımaya işaret olduğu da söyleniyor. Bilgisiz olan ve biraz da zenginliğine güvenip şımaran kimsenin kolayca emir ve kuralları çiğnediği, bu sûrenin daha sonraki ayetlerinde bildiriliyor. Sûre, insanı hem başlangıç hem sonuç bakımından bütün olarak ele alıyor. İnsan olarak yaratılmak bilmeyi, tanımayı, tanımak ise yaratana secde etmeyi gerektiriyor.

Alak Sûresi'nin ilk beş ayetinin nüzûlü hakkında Buhârî ile Müslim'in Hz. Aişe'den gelen rivayetlerine göre, Resûl-i Ekrem (sas) şöyle buyurur: “O varlık, bana Cebrail olduğunu, Allah'ın beni peygamber seçtiğini ve bunu bildirmek için kendisini görevlendirdiğini söyledi. Bana istincayı ve abdest almayı öğretti. Ben de temizlenip dönünce okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kolları arasına alıp kuvvetle sıktı, sonra ‘Oku!' dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem.' dedim. Beni tekrar kolları arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘Oku!' diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem.' dedim. Üçüncü defa kolları arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Oku, yaratan Rabb'inin adıyla; insanı alaktan yaratan O'dur. Oku, Rabb'in nihayetsiz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediğini öğreten O'dur.”Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar