İslam Tarikat/Mezhepleri

Bedevi Tarikatı (Bedeviyye- Bedevilik)

Bedevi Tarikatı (Bedeviyye- Bedevilik)
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Tarikat/Mezhepleri Yorumlar : 12 Okunma : 16145 Beğen : 0

Ahmed Bedevi Hazretleri tarafından kurulmuştur. 596/ 1200 senesinde Fas’ta dünyaya gelmiştir ve nesli Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan kanalıyla Hz. Ali’ye dayanır. Yedi taşında iken ailesi manevi bir işaretle Mekke’ye hicret etti.

Daha küçük yaşta iken yalnızlığı tercih etti. Bu halinde iken hiç kimse ile konuşmak istemiyordu. İsteklerini işaretle karşılıyordu.

Sonrasında manevi bir işaretle Mısır’a yerleşmesi istendi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıktı. Bağdat’a uğradı. Ahmed er- Rufai ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Bir sene kadar burada ikamet ettikten sonra Tanta’ya geçti. Mısır’a yaklaştığında, oranın büyüğü Hasan Saiğ Ehnai, “ Artık bu beldenin asıl sahibi geliyor. Artık bize burada kalmak yaraşmaz” diyerek Mısır’ı terk etti.

Bedeviler gibi ağzını ve burnunu kapattığı için “Bedevi” diye isimlendirildi. Bir başka rivayete göre, kendisini şehir hayatına alıştıramadığı için bu lakap kendisine ailesi tarafından verildi.

Nazarı keskin olan Ahmed Bedevi Hazretlerinin Şeyh Ali bin Naim el- Bağdadi vasıtasıyla Seyyid Ahmed er- Rufai’ye ve vasıtasız olarak Ebü’l- Hasan eş-Şazeli’ye intisapları vardır. Hüseyin Vassaf bu zatın kutup ve gavs olduğunu yazar.

Seyyid, şerif, bedevi, kutup, Ebu’l-fena gibi bir çok lakabı olan, Haçlı seferlerine karşı direniş sergileyen Ahmed Bedevi’nin Evrad, Salatlar, Vesaya isimli eserleri vardır.

Yakın müridlerinden Abdü’l-al’a bazı öğütlerde bulunmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir:

Ey Abdül’l-al, yetimlere şefkat göster, çıplağı giydir, aça yemek ver, gariplere ve misafire ikram et. Umulur ki, böylece Allah katında makbul kullardan olursun.

Dünya sevgisinden sakın. Çünkü o, tuzun balı bozduğu gibi Salih ameli bozar.

Allah’ı anmayı çoğalt, gafillerden olmaktan sakın. Bil ki, geceleyin kılınan iki rekat namaz gündüz kılınan bin rekat nafile namazdan daha faziletlidir.

Daha önceki tasavvuf ehli gibi, Ahmed Bedevi ile devrin fıkıh alimleri arasında da çeşitli çatışmalar yaşanmıştır.

Ahmed Bedevi Hazretleri 675/1276 yılında vefat etti. Kendisinden sonra yerine halife olarak Abdül’al geçti.

Önemli bir halifesi, şeyhin emritle İskenderiye’ye gidip orada tarikatı yayan Şeyh Ebu’l-Feth el- Vasiti’dir.

Bir diğer halifesi Şeyh Abdülaziz Hazretleridir.

Bedeviyye tarikatı Şam, Yemen, Hicaz, Irak ve daha başka yerler yayıldı. İstanbul’da da Bedevi tekkeleri açıkmıştır. Kocamustafa Paşa civarında Şeyh Nail Efendi dergahı, Galata’da Mustafa Efendi dergahı, Beyoğlu’nda Eburrıza Mehmed Şemseddin Efendi, Beykoz’da Şeyh Seyyid Efendi ve Şeyh Ahmed Efendi dergahları, Üsküdar’da Mustafa İzzet Efendi dergahı, Toptaşı tabaklar Mahallesinda Şeyh Hasib Efendi dergahları bunlardandır.

BEDEVİ TARİKATI SİLSİLESİ

Hz. Ali(r.a.)

Hasan Basri Hazretleri

Habib-i A’cemi Hazretleri

Davud’u Tai Hazretleri

Ma’rufu Kerhi Hazrerleri

Seriyü’s-Sakati Hazretleri

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri

Şeyh Şihabeddin et-Tebrizi Hazretleri

Şeyh Ebu Yusuf Muhammed el-Kasım

Şeyh Abdül Kuddüs

Şeyh Abu Tahir Abdürrezzak

Şeyh Ali bin Hasan

Şeyh Abdülmecid el-Mağribi

Şeyh Abdülhamid

Şeyh Zeynüddin Abdülcelil

Şeyh Seyyid Hasan bin Ali

Hz. Pir, Seyyid Ahmed el-Bedevi(k.s.)

Tarikata giriş merasimi şeyh ile mürid arasında cereyan eden soru ve cevaplarla başlar. “Arzu ve isteğin nedir?” sorusuna mürid adayı, “Ariflerin yoluna girmek için bana rehber olmanızı istiyorum” diye cevap verir. Şeyh, “Ben size sadece iyi şeyleri emrediyor ve kötü şeylerden sakınmanızı istiyorum” dedikten sonra adayın şu ifadeleri tekrarlamasını ve manalarım her zaman düşünmesini söyler: “Allah benimle beraberdir, Allah bana bakmaktadır, Allah bana şahittir”. Namaz ve zikirden sonra biat merasimi başlar. Bu sırada şeyh müridin baş parmağını elinin içine alır ve Feth süresinin 10-18. ayetlerini okur.

Bedevi hırkası ile tarikatın alem ve sancağı kırmızıdır. Bir gün Abdül’al (k.s) bu sancağı taşıyan insanda bulunması gereken şartları mürşidine sorduğunda şu karşılığı almıştı: Yalan söylememek, fuhuştan uzak durmak, haramlardan yüz çevirmek, iffetli olmak, Allah’tan korkmak, Kur’an’ın emirlerine boyun eğmek, zikre yapışmak, tefekküre devam etmek. Bedevi dervişlerinin kullandığı taç da iki terekli olup lenger kısınma kırmızı sarık sarılır.

Bedevi (k.s)’ye göre zikirde esas olan kalbî zikirdir. Buna rağmen Bedeviyye’nin zikri tarihî seyir içinde cehrî (sesli), kıyamı- kuudî (oturarak) olarak icra edilir hale gelmiştir. Bedevî dervişleri ayin sırasında heyecanları artınca birbirlerine sarılarak zikre devam ederler. Buna “Bedevi topu” adı verilir.

kaynak: Tarikatlar 2 -İsmail MutluYazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.