Nevşahiyye Tarikatı

Nevşahiyye Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 3216 Beğen : 0

Kadiriyye tarikatının Haci Muhammed Nevşah Gencbahş’a (ö. 1064/1654) nisbet edilen Hindistan kolu.

Kadiriyye, Hindistan’a XV. yüzyılın sonlarında Muhammed Gavs el-Geylani adında Halepli bir Kadiri şeyhi tarafından götürülmüştür. Tarikatın Gavsiyye kolunun piri kabul edilen Muhammed Gavs, 887’de (1482) müridleriyle birlikte Hindistan’a gidip Mültan civarında yerleşmiştir. Burada Uç kasabasını kuran Geylani’nin ölümünden sonra oğlu ve halifesi Mübarek Geylani, Uç’ta Hindistan’daki ilk Kadiri dergahını açmıştır. Bu dergahı, halifesi Ma‘ruf Huşabi’nin Pencap bölgesinde Huşap’ta kurduğu dergahla Huşabi’nin halifesi Şah Süleyman Nuri Balvali’nin aynı bölgede açtığı dergah izlemiş, bu üç dergah faaliyetlerini günümüze kadar sürdürmüştür. Balvali’nin müridi Haci Muhammed Nevşah (Nevşeh) Gencbahş tarikatın Nevşahiyye kolunu kurmuştur.

959 (1552) yılında Goğanvali’de (Pencap) dünyaya gelen Haci Muhammed Nevşah Gencbahş’ın soyu babası Seyyid Alaeddin Gazi Alevi yoluyla Hz. Ali’ye ulaşan bir aileye mensuptur. Ailenin XII. yüzyılda Bağdat’tan Hindistan’a gelen ilk üyesi Ya‘li Kasım’ın oğlu Avn Kutubşah’ın bir süre İslamiyet’i tebliğ faaliyetinde bulunduktan sonra Bağdat’a döndüğü, ardından torunlarının Hindistan’a gidip yerleştikleri kaydedilmektedir. Tahsilini Pencap’ta yapan Haci Muhammed Nevşah 988’de (1580) Balval’e giderek Şah Süleyman Nuri Balvali’ye intisap etti, seyrü sülukünü tamamlamasının ardından şeyhi tarafından halife tayin edilerek irşad faaliyetinde bulunması için Nevşahra’ya gönderildi. 1592-1599 yılları arasında bugün Pakistan sınırları içinde bulunan Nevşahra yakınlarında Sahenpal’de bir köy tesis ederek buraya yerleşti. Sind, Keşmir ve Mısır’ı ziyaret eden, yedi defa hacca giden Haci Muhammed Nevşah seyahatleri sırasında birçok sufi ile tanıştı. 1064’te (1654) uzun yıllar irşad faaliyetinde bulunduğu Sahenpal’de vefat etti. Türbesinde her yıl haziran ayının son on gününde binlerce Nevşahi müridinin katıldığı anma törenleri düzenlenmektedir. Babürlü İmparatoru Şah Cihan, Nevşah’ın türbesinin masraflarını karşılamak için iki köy vakfetmiş, bu vakıf sonraki hükümdarların bağışlarıyla daha da zenginleşmiştir. Nevşah’ın silsilesi oğulları Hafız Muhammed Berhurdar ve Muhammed Haşim ile diğer halifeleri tarafından sürdürülmüştür. Bunlardan Hace Fudayl Vahi Kabil’de, Hafız Tahir Keşmir’de, Şah Muhammed Kutub Kandehar’da faaliyet göstermiştir.

Nevşahiyye, Haci Muhammed Nevşah’ın Şeyh Abdurrahman, Pir Muhammed Sacyar ve Salih Muhammed adlı halifelerine nisbet edilen Rahmaniyye, Sacyariyye ve Salihiyye kollarına ayrılmıştır. Şeyh Abdurrahman’ın türbesi Gucranvala bölgesindeki Biri Şah Rahman’da, Pir Muhammed Sacyar ve Salih Muhammed’in türbeleri Gucerat bölgesinde Nevşahra ve Çak Sada’dadır. Bu türbeler de Nevşahiyye mensupları için önemli olup her yıl anma törenleri düzenlenmektedir.

Nevşahiyye tarikatına mensup müellifler dini, tasavvufi eserlerle Arap, Fars, Urdu ve Pencap edebiyatlarına dair çok sayıda eser kaleme almışlardır. Bunların çoğu, Sahenpal’de tarikatın son şeyhi Şerif Ahmed Şerafet Nevşahi’nin (ö. 1983) özel kütüphanesinde bulunmaktadır. Önemli bazı eserler şunlardır: Mirza Ahmed Beg Lahuri, AHval-i Meşayih-i Tarikat (kadiriyye) ve Makamat-ı Hazret-i Haci Nevşah; Muhammed Ekrem Ganimet Kuncahi, Nereng-i Işk; Muhammed Mah Sadakat Kuncahi, Sevakıbü’l-menakıb; Muhammed Hayat Sahenpali, Tezkire-i Nevşahi; Pir Kemal Lahuri, TeHaif-i kudsiyye; İmambahş Lahuri, Miratü’l-Gafuriyye; Nurullah Sahenpali, Nurü’l-fetava; Muhammed Haşim Şah Tarpalvi, Çehar Bihar; Şerif Ahmed Şerafet Nevşahi, Şerifü’t-tevarih (Nevşahiyye silsilesine dair bu eserin 8000 sayfa olduğu kaydedilmektedir).Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

İlgili Sayfalar