Gavsiyye Tarikatı

Gavsiyye Tarikatı
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 5056 Beğen : 0

Şüttariyye tarikatının Şeyh Muhammed Gavs’a (ö. 970/1563) nisbet edilen bir kolu. Şeyh Vecihüddin Alevi, Şeyh Allahbahş ve Sah Pir gibi meşhur sufi ve alimlerin Muhammed Gavs’a intisap etmeleri tarikatın Hindistan’ın Delhi, Gucerat ve Bengal bölgelerinde yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Muhammed Gavs’ın müridlerine öğrettiği prensipler kendisinden sonra tarikatın genel kuralları olarak benimsenmiştir. Bu prensiplerin başında vahdet-i vücud inancı gelir. Ehl-i sünnet’e tabi olmak, Hz. Peygamber’i örnek almak, gerçeği kitaplarda değil şeyhin öğrettiklerinde aramak, rüyayı mübalağa yapmadan şeyhe anlatmak, cahil insanlarla arkadaşlık etmemek ve imanı kaybettireceği korkusuyla dünyalık peşinde koşanlarla dostluk kurmamak tarikatın temel öğretilerindendir. Genellikle vahdet-i vücud inancının sadık takipçileri olan Gavsiyye şeyhleri dinin batıni yönünü vurgulayarak bazı sirri özellikler geliştirmişlerdir.

Tantra ve yoga ile ilgili birçok uygulamayı benimsemeleri, zikrin manevi faydasını vurgularken bile “zikr-i hans, zikr-i alkah” gibi bazı Hint düşünce metotlarını tavsiye etmeleri, bu düşüncenin etkisi altında kaldıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Bizzat Muhammed Gavs’ın, sırri güçler geliştirmek için mensuplarına Hindu mistik geleneğindeki oturarak tefekkür tarzı olan “asin”in muhtelif şekillerini denemelerini tavsiye ettiği bilinmektedir. Yine onun, muhtemelen Hindular’a karşı bir iyi niyet göstergesi olarak boğa ve inek yetiştirmesi, daha sonra müridleri tarafından bir tarikat geleneği haline getirilmiştir.

Sultan Cihangir’in büyük saygı gösterdiği Miretli (Meerut) Sah Pir Şüttari de inek yetiştirmekteydi. Şah Pir gibi bazı Gavsiyye meşayihi Hintçe muskalar yazmışlardır. Şüttariyye adabının bir temel unsuru olan ve astronomiyi zikirle birleştiren “da’vet-i esma” metodu Gavşiyye tarikatında da uygulanmıştır.

el-Cevahirü’l-hams, Siracü’s-salikin, Israiü’d-dave, Şerh-i Risale-i Kenzü’l-esrar ü hali eşgali Şüttar, Eşgal-i Şüttar, Evrad-ı Sufiyye adlı eserler tarikatın temel kitapları arasında sayılabilir.

Tarikat mensupları Arabistan, İran, Türkiye ve Endonezya’ya kadar giderek Gavsiyye’yi yaymaya çalışmişlarsa da başarılı olamamışlardır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi