Hinduizm Kutsal Metinleri

Hindu Sihir Formülleri Bilgisi : Atharvaveda

Hindu Sihir Formülleri Bilgisi : Atharvaveda
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Kutsal Metinleri Yorumlar : 0 Okunma : 8107 Beğen : 0

Atharvaveda “Atharva’nın Vedası” veya “Sihirli Formüller Bilgisi” anlamına gelir. Aslında Atharvan sözcüğü”Ateş Rahibi anlamına gelir ve .olasılıkla Hindistan’da en eski zamanlarda din adamları için bu sözcük kullanılırdı. Çünkü sözcük, Hint-Ari dönemine kadar geri gider. Avesta’daki “Ateş İnsanları” anlamındaki Atharvanlar, Hintlilerin Atharvanlarıyla eş anlamlıdır. Ateş kültü, eski Hintlilerin günlük yaşamlarında Perslerinki kadar önemli bir rol oynadı. Bu eski ateş inancının rahipleri, Kuzey Asya'daki Şamanlara ve Kızılderililerin büyücülerine benzer. Böylece Atharvan sözcügünün, büyücü rahibin, yani Atharvan'ın büyülerine, kullandığı büyülü sözlere ve sihir formüllerine işaret ettigini anlayabiliyoruz. Bununla beraber bu Veda, Hint Edebiyatında Atharvangirasah, yani Atharvanlar ve Angirasalar olarak bilinir. Angiralar, Atharvanlar gibi, tarih öncesi bir ateş rahibi sınıfıdır ve sözcük tıpkı Atharvan sözcüğü gibi, “Sihir Formülleri ve Sihirli Sözcükler” anlamına gelir. Ancak bu ikisinin arasında fark vardır. Atharvan “Mutluluk getiren kutsal büyü” iken, Angira “Beddua, düşmanca yapılan kara büyü” anlamındadır. Angiralar düşmanlara, kötü büyucülere vb. kimselere karşı yapılırken; Atharvanlar, hastalıkların, sıkıntıların giderilmesi için gerekli formüller verir. Sonradan verilen Atharvaveda ismi, Atharvanlar ve Angiralar’ın Veda’sının kısaltılmışıdır.

Atharvaveda'da 751 ilahi vardır. Bunlar 6000 beyit (şloka) ve 20 kitaptır. XIX ve XX. kitaplar esere sonradan eklenmiştir. XX. kitabın hemen hemen tamamı Rgveda'dan alınarak yazılmıştır. Bundan başka Atharvaveda'nın yedide biri Rgveda'dan alınmıştır. Ayrıca, Atharvaveda ile Rgveda'nın ortak olan beyitlerinin yarıdan fazlası Rgveda’nın X.kitabında bulunur. Geri kalan beyitlerin çoğu Rgveda'nın I. ve VIII. kitabındandır.

Rgveda ilahilerinin Atharvaveda'daki uyarlanışı, belirli bir plana göre ve dikkatlice yapılmıştır, ilk yedi kitapta sayısız kısa ilahiler vardır. I.kitaptaki ilahiler, bir kural olarak 4 beyitli, II.kitap 5, III. kitap 6, IV. kitap 7 beyitlidir. V. kitabın ilahileri en az 8, en çok 18 beyitlidir. VI.kitap, her biri 5 beyit olan 142 ilahiden oluşur. VII. kitap, çoğu l veya 2 beyitten oluşan 118 ilahidir. VIII, XIV, XVII, XVIII.kitaplar, en uzun ilahileri kapsarlar. En kısası (21 beyit) serinin başında (VIII,1) en uzunu (89 beyit) serinin sonunda (XVIII,4) bulunur. Seriyi bozan XV ve XVI. Kitabın büyük bölümü, düzyazı ile yazılmıştır. Dil ve üslup bakımından Brahmanalara benzer.

Atharvaveda'nın dili ve ölçüsü Rgveda ile aynıdır. Atharvaveda'nın Rgveda’dan daha yeni olduğunu kanıtlayan pekçok delil vardır. Bunlardan biri, Rgveda’da hiç görülmeyen kaplanın Atharveda'da ortaya çıkmasıdır. Ayrıca Atharvaveda sadece dört kasttan bahsetmekle kalmaz, aynı zamanda din adamlarının ayrıcalıklarından ve onların bu dünyanın tanrıları olduklarından bahseder. Atharvaveda'da sihirle ilgili ilahiler, eski şeklini kaybetmiş ve zamanla brahmanize edilmişlerdir. Her fırsatta, kitabın duacılar tarafından meydana getirilip, çoğu ilahilerin de yine onlar tarafından yazıldığını görüyoruz. Bu duacılar, ilahilerde kendilerine uygun karşılaştırmalar yapmışlardır. Sözgelişi, tarla zararlıları için söylenmiş bir ilahide, böceklerin mahsule, brahmanların da kurbanın bitmemiş yiyecegine dokunmamaları gibi dokunmadan geçmeleri gerektiği söylenir.

Atharvaveda’daki tanrılar da Rgveda'dakilerle aynıdır. Agni, İndra vb. gibi. Fakat burada tanrıların karakterleri biraz solgundur. Birbirlerinden çok bağımsız olarak dururlar. Tanrılardan çok şeytanlara, kötü ruhlara sihir ilahileri yazılmıştır ve bu tanrılara da, onları öldürmeleri için yalvarılır. Bu ilahilerde, Upanishadlardaki felsefî gelişime benzer bir felsefî terminoloji gelişimi göze çarpar.

Atharvaveda'nın kutsallığı, Hintliler tarafından uzun yıllar tanınmamıştır. Bugün bile bu, sık sık tartışılır. Bunun nedeni bu kitabın karakterindendir. Çünkü, Hintlilerin dediği gibi, Atharvaveda'nın amacı, “yatıştırmak, korumak ve lanet etmek” dir. Yani şeytanları yatıştırmak, dostları korumak, düşmanlara ise lanet etmek. Eski eserler içinde trayi vidya (üç bilgi) dan bahsedilirken, Rgveda, Samaveda, Yacurveda sayılır, Atharvaveda sayılmaz. Vedangalarda, Epik öykülerde (İtihasapurana) Atharvaveda'dan bahsedilmez. Grhyasutra'daki yeni doğmuş bir çocuk için yapılan seramonide de bütün Veda ve öykü, efsane gibi bilgiler verildiği halde Atharvaveda'dan bahsedilmez.

Atharvaveda’daki sihirle ilgili ilahiler, dünyanın pekçok yerindeki çeşitli ulusların büyü yapış biçimlerine benzer. Örneğin Kuzey Amerika yerlileri, Afrika yerlileri, Malayalılar, Moğollar, eski Yunanlılar ve Romalılar, bu çeşit büyüleri yapmışlardır. Hatta bugünkü, Avrupalılar, hala aynı tip sihir formüllerini ve seramonilerini uygulamaktadırlar.

Atharvaveda, gerçek din inanışının dışında, ruhlar, hayaletler ve büyücülüğe inanan halkın, boş inançlarını çok güzel biçimde yansıtması bakımından, halkbilimciler için bulunmaz bir kaynaktır.

Atharvaveda'da hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili ilahi ve büyülü sözler vardır. Hastalığı oluşturanın kötü ruh olduğuna inanılır. Hindistan’da da diğer uluslarda olduğu gibi, hastanın içindeki kötü ruhun baskı yapılarak dışarı çıkarılmasına çalışılır. İnsanlara uzun yaşam ve sıhhat getiren ilahiler vardır. Gelinlik kıza damat, damatlık oğlana gelin bulunması için dualar, sevgilinin kaçırılması vb. konularla ilgili sihir formülleri vardır.

Atharvaveda'dan Örnekler

Vücuttaki kurtları yoketmek için söylenen büyülü sözlere örnek (V,23:2-13):
Bu vücuttaki kurtları öldür! Ey hazineler sahibi İndra!
Bütün kötü güçleri benim lanetimle öldürl
O gözlerde dolaşan, dişlerin arasına giren kurdu ezelim.
İkisi renkli, ikisi değişik renkli; ikisi kara, ikisi kırmızı; biri kahverengi, biri kahverengi kulaklı, biri akbaba gibi, biri guguk kuşu gibi, bunları öldürelim.
Beyaz omuzlu kurtları, beyaz kollu siyah kurtları, alacalı bulacalı kurtları hep ezelim öldürelim.
Kurtların kralını öldür, kurtların valisini de öldür.
Öldür kurdu öldür; anasını da, kardeşini de bacısını da...
Onlarla birlik olanlar ve komşuları da öldürülmeli; bütün ince kurtçuklar da öldürülmeli.
Bütün erkek kurtların, bütün dişi kurtların taşla kafalarını yararım; ateşle onların yüzlerini yakarım.

Aşk için bir kadının sevdiğine büyüsü (VI,130-138);
Kudurt onu, Ey Marutlar, kudurt onu Ey Hava,
Ey Agni kudurt onu, kudurt; benim aşkımdan erisin bitsin.

Kırık kemiklerin düzelmesi için kullanılan büyülü sözlere örnek (IV,12):
İlikle ilik birleşsin, kemiğin kemiğinle
Etinden ve kemiginden ne eksildiyse yerine gelsin

İlik ilikle kaynaşsın, deri deriyle kaynaşsın
Kanın ve kemiğin güçlensin, etin etinle güçlensin

Tüylerin tüylerinle, derin derinle birleşsin
Kanın ve kemiğin güçlensin; Ey Bitki, kırık parçaları birleştir.

Öksürük için büyülü sözlere örnek (VI,105)
Ruhun, ruhun istekleriyle hızla uzaklara uçması gibi,
Sen de, ey öksürük, öyle uç git! 1

Ucu sivri süratli okların uzağa uçması gibi,
Sen de, ey öksürük, uzaklara doğru uç git 2

Güneşin ışınlarının uzaklara gitmesi gibi,
Sen de, ey öksürük, deniz sularının ötesine uç git! 3Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi