Şer‘u men Kablena Ne demektir? Hanbeli Fıkhındaki Yeri Nedir?

Şer‘u men Kablena Ne demektir? Hanbeli Fıkhındaki Yeri Nedir?
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 4602 Beğen : 0

Kur’an ve Sünnet’te yer alıp neshedildiği de açıklanmayan önceki şeriatlar konusunda İmam Ahmed’den rivayet edilen çeşitli görüşleri değerlendiren Ebü’l-Hasan et-Temimi, dinde neshedildiğine dair herhangi bir delil bulunmayan önceki şeriatların geçerli olacağı kanaatine varmıştır. Ancak Ahmed b. Hanbel’den bu tür hükümlerin bugün için geçerli olmadığını ima eden rivayetler de gelmiştir (Ebu Ya‘la, el-Udde fi uśuli’l-fıķh, III, 753-756). İbn Kudame ise daha önceki şeriatların müslümanlar hakkında geçerli olmadığını çeşitli nakli ve akli delillerle ispat etmeye çalışmış ve sonuçta müslümanların kısas, recm ve benzeri ayetlerde olduğu gibi Kitap ve Sünnet’in ihtiva ettiği hükümlere uyması gerektiğini söylemiştir (Ravzatü’n-nazır, II, 518-524). Ayrıca bu konunun, Hz. Peygamber’in kendisinden önceki şeriatların hükmüyle sorumlu olup olmadığı meselesiyle yakın ilişkisi bulunduğu görülmektedir. Bir peygamberin getirdiği hükümlerin daha sonraki peygamberin ümmetine ve şartlarına uygun olması veya olmaması aklen ihtimal dahilinde bulunduğundan ikinci peygamberin birinciye gelen şeriattan sorumlu tutulması da tutulmaması da mümkündür (Ebu Ya‘la, el-Udde fi uśuli’l-fıķh, III, 751; Kelvezani,

Şer‘u Men Kablena Ne demektir?

Kelime anlamı itibariyle "bizden öncekilerin dinleri/şeriatları" anlamına gelen şer'u men kablena, fıkıh usulünde, fer'i delillerden biridir. "Öncekilerin dini hükümlerinin, bizim için de geçerli" olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Bir kısım bilginler, eski dinlerin hükümlerinin İslam ile ortadan kaldırıldığını, bunlardan sadece İslam'da da devam ettiğine dair delil bulunanların geçerli olduğunu söylemişlerdir. Bir kısım bilginler ise, açıkça hükmünün ortadan kaldırıldığına dair bir delil bulunmayan konulurda İslam'dan önceki ilahi vahye dayalı dinlerin hükümleriyle amel edilmesi gerektiğini kabul etmişlerdir. Semavi dinlerin hepsi bir bütündür. Nitekim Kur'an'da, "`Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!' diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve isa'ya emrettiğini size de din kıldı?" buyrulmaktadır (Şura 2/13)

"Şer'u men kablena”dan maksat, Yüce Allah'ın (Hz. Muhammed'*den Önceki toplumlar için koyduğu ve -Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa gibi- peygam*berleri vasıtası ile onlara bildirdiği hükümlerdir.Usul bilginleri, edille-i şer'iyyeden söz ederken, önceki peygamberler vasıtası ile bildirilen hükümlere de şu açıdan temas etmişlerdir: Bu hükümler Hz. Muhammed'in ümmeti hakkında da geçerli midir ve onun ümmeti için bağlayıcı mıdır?Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri