Hanbeli Mezhebi Hakkında Yapılan Çalışmalar.

Hanbeli Mezhebi Hakkında Yapılan Çalışmalar.
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanbeli Mezhebi Literatürü Yorumlar : 0 Okunma : 1397 Beğen : 0

Hanbeli mezhebinin gerek tarihine gerekse fıkhi ve kelami görüşlerine dair İslam dünyasında ve Batı’da birçok çalışma yapılmaktadır. İslam dünyasındaki çalışmalar genellikle Ahmed b. Hanbel, İbn Teymiyye ve Muhammed b. Abdülvehhab gibi imamların veya mezhebe mensup alimlerin eserlerini tahkik veya herhangi bir konudaki görüşlerini tesbit çerçevesinde olmaktadır. Bu tür neşirlerin birçoğu yukarıda zikredilmiştir. Ancak bunlardan özellikle Abdülkadir Bedran’ın Hanbeli mezhebinin kuruluşu, tarihi ve literatürü hakkında bir giriş olarak yazdığı el-Medħal ila meźhebi’l-İmam Ahmed b. hanbel adlı eserin (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türki, Beyrut 1405/1985) müstesna bir mevkii vardır. Bunun dışında Muhammed Ahmed Ali Mahmud’un el-hanabile fi Baġdad (Beyrut 1406/1986), Ahmed Bükeyr Mahmud’un İsham fi tariħi’l-Meźhebi’l-hanbeli (Beyrut 1411/1990), Abdülaziz b. Abdurrahman es-Said’in İbn Ķudame ve asaruhü’l-uśuliyye (Riyad 1408/1987), Salih b. Abdülaziz alü Mansur’un Uśulü’l-fıķh ve İbn Teymiyye, Salim Ali es-Sekafi’nin Mefatihu’l-fıķhi’l-hanbeli ve Musŧalahatü’l-fıķhi’l-hanbeli (Kahire 1401/1981) gibi eserleri de anılabilir. Öte yandan Suud b. Abdullah el-Fenisan asarü’l-hanabile fi ulumi’l-Ķuran adlı eserinde (Riyad 1989) Ahmed b. Hanbel’den Abdülaziz b. Raşid’e (ö. 1403/1982) kadar 120 Hanbeli müellifin kısaca biyografilerini ve tefsirle ilgili kitaplarını zikreder ki bu eser son dönem Hanbeli alimlerine yer vermesi bakımından ayrı bir önem taşır.

Batı’da Hanbeli mezhebinin doktrin ve tarihiyle ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Bunların başında M. Henri Laoust ve George Makdisi’nin eserleri gelmektedir. H. Laoust’un çalışmaları arasında “Le réformisme des salafiya” (REI [1932], s. 175-224); “Quelques opinions sur la théodicée d’Ibn Taimiya” (Mélanges Maspero, III, Le Caire 1937, s. 431-438); “Une risala d’Ibn Taimiya sur le serment de répudiation” (BÉO, VII [1937-1938], s. 215-236); Contribution à une étude de la méthodologie canonique d’Ibn Taimiya (Le Caire 1939, Arapça trc. Muhammed Abdülazim Ali - Mustafa Hilmi, Nažariyyatü Şeyħilislam İbn Teymiyye fi’s-siyaseti ve’l-ictima, I-II, Kahire 1396/1976); Essais sur les doctrines sociales et politiques d’Ibn Taimiya (Le Caire 1939); “La biaographie d’Ibn Taimiya d’après Ibn Katir” (BÉO, X [1943], s. 115-162); Le traité de droit public d’Ibn Taimiya (İbn Teymiyye’nin es-Siyasetü’ş-şeriyye’sinin Fransızca tercümesi, Damas 1948); Le précis de droit d’Ibn Qudama (Damas 1950); L’histoire des hanbalites d’Ibn Ragab (İbn Receb’in eź-Źeyl ala Ŧabaķati’l-hanabile’sinin edisyon kritiği, Sami ed-Dehhan ile birlikte, Damas 1951); “Les premières professions de foi hanbalites” (Mélanges Louis Massignon, III [1957], s. 7-35); La Profession de foi d’Ibn Batta traditionniste et juriconsulte musulman d’école hanbalite mort en Irak à Ukbara 387/997 (Damas 1958; Paris 1959); “Le Hanbalisme sous le caliphat de Bagdad (241-656/856-1258)” (REI, XXVII [1959], s. 67-128); “Le Hanbalisme sous les Mamlouks bahrides” (REI, XXVIII [1960], s. 1-71); “Une fetwa d’Ibn Taimiya sur Ibn Thumart” (BIFAO, LIX [1960], s. 158-184); “Les agitations religieuses à Baghdad aux IVe et Ve siècles de l’hégire” (Islamic civilisation: 950-1150, ed. D. S. Richards, Oxford 1973, s. 169-185); “L’influence d’Ibn Taymiyya” (Islam: Past Influence and Present Challenge [Mélanges W. Montgomery Watt], Edinburgh 1979, s. 15-33) gibi eser ve makalelerle çeşitli ansiklopedilerde Hanbeli mezhebine mensup birçok alime dair maddeleri bulunmaktadır.

George Makdisi’nin eserleri arasında Ibn Qudama’s Censure of Speculative Theology (Norfolk 1985); “L’isnad initiatique soufi de Muwaffak ad-Din Ibn Qudama” (Religion, Law and Learning in Classical Islam, Norfolk 1991, VI, 88-96); “Ibn Taimiya: A Sufi of the Qadiriya Order” (AJAS, I [1974], s. 118-129); “Nouveaux détails sur l’affaire d’Ibn ‘Aqil” (Mélanges Louis Massignon, III, 91-126); “The Hanbeli School and Sufism” (Religion, Law and Learning in Classical Islam, V, 115-126); İbn ‘Akil et la résurgence de l’Islam traditionaliste au XIe siècle (Ve siècle de l’hégire) (Damascus 1963) vb. kitap ve makaleler dışında Hanbeli mezhebiyle ilgili çeşitli ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak XIX ve XX. yüzyıl Ortadoğu ve Arap yarımadası tarihi ve Vehhabi hareketi konusunda veya İbn Kudame, İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye gibi alimlerin hayatı ve görüşleriyle ilgili olarak İslam dünyasında ve Batı’da yapılan araştırma ve yayınlar da Hanbeli mezhebinin tarihi seyrine ve doktrininin gelişimine farklı açılardan ışık tutmaktadır.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi