Fıkhın Kaynakları : Örf ve Adet

Fıkhın Kaynakları : Örf ve Adet
Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Fıkıh Delilleri Yorumlar : 0 Okunma : 5666 Beğen : 0

Örflerin hukuk kurallarına benzeyen ve hukuk kurallarından farklılıklargösteren yönleri vardır. Bu benzerlik ve farklılıklar bir yana, örfün sosyal birnorm olduğu, hukukun da sosyal hayatın bir formu olduğu dikkate alınırsa,örf ile hukuk arasında derin bir ilişkinin bulunduğu görülür. Nitekim birsosyal norm niteliği taşıması itibariyle örflerden teamül hukuku meydanagelebilmektedir. İşte, yetkili bir makamın yazılı olarak açıklanmış iradesideğil mâşerî vicdanın kanaati olarak ortaya çıkan ve yazılı hukuk kurallarındanayrı olarak hukuk normu görevi üstlenen örf ve âdet kurallarınıntümü örf ve âdet hukukunu meydana getirmektedir.

Kur'an ve Sünnet'in hukukî düzenlemelerinde, sosyal realitenin ve insanlarınalışkanlıklarının göz ardı edilmediği, köklü değişikliklerde tedrîcîlik metodununuygulandığı, kendi ilkelerine ters düşmeyen kurum ve kuralların isekorunduğu görülür. Hz. Peygamber'in bu konudaki tavrı ve uygulamaları ışığındafakihler de, ictihadlarında ve kazâî kararlarında örf ve âdeti olabildiğincedikkate alarak hüküm verme usulünü benimsemişlerdir. Bununla birlikte klasikdönem İslâm hukuk metodolojisinde (fıkıh usulü eserlerinde) özellikle örf veâdete yer verilmemiştir. Bir başka anlatımla, İslâmhukukunun "doğrudan"kaynakları arasında yer alamayan örf ve âdet, hüküm çıkarmada üstlendiği
rolü daha çok istihsan ve istislâh gibi metotlar aracılığıyla yerine getirmiştir.Bununla birlikte ileri dönem fıkıh usulü literatüründe örf ve âdet hukukunyardımcı bir kaynağı olarak ele alınır. Fakihlere göre bir toplumdaki örf veâdetin geçerliliği için onun yaygın ve sürekli olması, nasların lafzına ve ruhunayani İslâm hukukunun temel ilkelerine aykırı düşmemesi gerekir. Buşartları taşıyan örfe sahih örf, taşımayana da fâsid örf adı verilir.Yazar Hakkında

  • @Dünya Dinleri

    @Dünya Dinleri

    Bırakın Fikirleriniz Özgür Kalsın ! https://www.alternatifforum.org

    Dunyadinleri.Com Yöneticisi

Dünya Dinleri