Hanefi Mezhebi Genel Karekteristiği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Genel Karekteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 3461 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Genel Karekteristiği

Asırlarca süren bir zaman diliminde ve geniş bir coğrafyada oluşan ve yerleşen, zamanla kendi içinde çeşitli alt ekoller ve temayüller barındıran Hanefi mezhebinin genel karakteristiğini, mezhep fıkhı… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi nde Çeşitli Şeri Deliller

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2845 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi nde Çeşitli Şeri Deliller

Diğer fıkıh mezhepleri gibi Hanefi usul literatüründe de örf ve adet hukuku, müstakil bir delilden ziyade tali ve tabi bir kaynak, fer‘i bir delil konumundadır. Bu konudaki teorinin ileri dönemlerin e… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Usulünde İstihsan 'ın Şeri Delil Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2266 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Usulünde İstihsan 'ın Şeri Delil Hükmü

Ebû Hanife’nin fıkhi meseleleri çözümlerken istihsan metodunu (İstihsan Nedir ? : İstihsan muctehidin birbirine benzer meselelerden biri hakkında genel hükmü almayarak daha kuvvetli bir neden bu… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Usulünde Kıyas

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3160 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Usulünde Kıyas

Hanefiler’in ehl-i re’yin temsilcisi görüldüğü, hatta Hanefi müctehidlerinin ve özellikle Ebu Hanife’nin, sünneti açıkça terketme pahasına da olsa re’y ve kıyasa çokça başvurduğu şeklinde ağır ithamlara maruz kaldığı bilinmekle birlikte.. Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi'nde Sahabi Kavli - İcma'nın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2753 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi'nde Sahabi Kavli - İcma'nın Yeri

İcmaın (İcma; Sahabelerin hepsinin aynı suretle yapması veya söylemesi) teorik olarak her asırda gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte fiilen sahabe döneminde gerçekleştiği ve bu konuda birtakım tartı… Devamını Oku »

Kitap ve Sünnet'in Hanefi Mezhebinde Şeri Delil Olarak Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 3616 Beğen : 0
Kitap ve Sünnet'in Hanefi Mezhebinde Şeri Delil Olarak Yeri

Doğrudan vahye dayanması ve tevatüren nakledilmesi sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in kaynağına aidiyetinde ve metninde şüphe bulunmadığı gibi birinci derecede dini bilgi ve hüküm kaynağı olduğunda da fakihl… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi 'nde Usul - Füru İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2675 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi 'nde Usul - Füru İlişkisi

Fıkıh usulü tarihinden söz eden çağdaş müellifler, fıkıh usulünün özellikle ilk dönemlerde kelamcılar metodu ve fakihler metodu şeklinde iki metotla tedvin edildiğini belirtirler. Buna göre genelde Şa… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Doktrini'nin Gelişmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 3083 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Doktrini'nin Gelişmesi

Hanefi fıkıh ekolü, ilk iki (VII ve VIII.) yüzyılda Irak bölgesinde doğup gelişen ehl-i re’y ve Irak fıkhı içinde tabii bir seyir takip ederek meydana çıktığı için mezhebin hukuk doktrininin ve metodo… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebinin Gelişip Yayılmasında Coğrafik ve Kültürel Nedenler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1732 Beğen : 0
Hanefi Mezhebinin Gelişip Yayılmasında Coğrafik ve Kültürel Nedenler

Fıkıh mezheplerinin kuruluş ve yayılmasına tekabül eden klasik dönemde İslam toplumlarında eğitim öğretim, tedvin, ilmi münazara ve münakaşalar, dini hizmetlerin ifası, kadılık gibi faaliyetler çok de… Devamını Oku »

Kadılık ve Resmi Mezhep Uygulamasının Hanefiliğin Gelişimine Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2940 Beğen : 0
Kadılık ve Resmi Mezhep Uygulamasının Hanefiliğin Gelişimine Etkileri

Abbasi Halifesi Harunürreşid’in Ebu Yusuf’u kadılkudat olarak tayin etmesi ve bütün kadı tayinlerinde onu yetkili kılması esasen yargılamada düzen ve birliğin sağlanması, ülke genelinde hukuki istikra… Devamını Oku »

Hanefi Mehebinin Gelişmesinde Tedvin Faaliyeti ve Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1808 Beğen : 0
Hanefi Mehebinin Gelişmesinde Tedvin Faaliyeti ve Etkileri

Hanefi mezhebinin kurulup yayılmasının başta gelen bir diğer sebebi de Ebu Hanife ve öğrencilerinin ortaya koydukları fıkhi birikimin kendi dönemlerinden itibaren tedvin edilmeye başlanması (birararay… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebinin Yayılmasında Öğrencilerinin Faaliyetleri ve Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2678 Beğen : 0
Hanefi Mezhebinin Yayılmasında Öğrencilerinin Faaliyetleri ve Etkileri

Ebu Hanife’nin, bir bakıma ictihad şurası da sayılabilecek ders halkasında ve ilmi muhitinde bulunan arkadaş ve öğrencilerinin faaliyetleri, Hanefi mezhebinin teşekkülünün ve yayılmasının temel sebepl… Devamını Oku »