Şafii Mezhebinin Oluşumunda Talebelerin Rolüne Genel Bakış

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1109 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Oluşumunda Talebelerin Rolüne Genel Bakış

Şafii’nin vefatıyla birlikte Mısırlı talebelerinden Büveyti, Müzeni ve Rebi‘in öncülüğünde gerçekleştirilen tedris, telif ve rivayet faaliyetleri mezhepleşme sürecini de başlatmıştır. Devamını Oku »

Kavl-i Cedid Dönemi Talebeleri ve Şafii Mezhebinin Teşekkülüne Katkıları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1364 Beğen : 0
Kavl-i Cedid Dönemi Talebeleri ve Şafii Mezhebinin Teşekkülüne Katkıları

Şafii’nin Mısır’a gittikten sonra ortaya çıkan görüşleri “kavl-i cedid” veya “mezheb-i cedid” diye anılır. Mısır’da kaldığı dört yıl zarfında külliyetli bir telifat gerçekleştiren Şafii, mezhebin ana malzemesini teşkil eden Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Teşekkülünde Kavl-i Kadim Dönemi Talebelerinin Rolü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1377 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Teşekkülünde Kavl-i Kadim Dönemi Talebelerinin Rolü

Şafii’nin, hocası Malik’in vefatından Mısır’a gidişine kadarki döneme (795-815) ait fıkhi görüşleri “kavl-i kadim” veya “mezheb-i kadim” şeklinde ifade edilir. Onun bu dönemdeki talebelerinden dördü ö… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Kuruluş ve Yayılışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2837 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Kuruluş ve Yayılışı

Hicri ilk iki yüzyılda ortaya çıkan Medine merkezli Hicaz fıkhı ile Kufe merkezli Irak fıkhını yakından tanıma ve eleştirme imkanı bulup bu iki eğilim arasında özgün bir sentez gerçekleştiren İmam Şafii’ye nisbet edilen mezhebin kuruluşu Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Genel Karekteristiği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Genel Karekteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 2615 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Genel Karekteristiği

Asırlarca süren bir zaman diliminde ve geniş bir coğrafyada oluşan ve yerleşen, zamanla kendi içinde çeşitli alt ekoller ve temayüller barındıran Hanefi mezhebinin genel karakteristiğini, mezhep fıkhı… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi nde Çeşitli Şeri Deliller

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1980 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi nde Çeşitli Şeri Deliller

Diğer fıkıh mezhepleri gibi Hanefi usul literatüründe de örf ve adet hukuku, müstakil bir delilden ziyade tali ve tabi bir kaynak, fer‘i bir delil konumundadır. Bu konudaki teorinin ileri dönemlerin e… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Usulünde İstihsan 'ın Şeri Delil Hükmü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1652 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Usulünde İstihsan 'ın Şeri Delil Hükmü

Ebû Hanife’nin fıkhi meseleleri çözümlerken istihsan metodunu (İstihsan Nedir ? : İstihsan muctehidin birbirine benzer meselelerden biri hakkında genel hükmü almayarak daha kuvvetli bir neden bu… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Usulünde Kıyas

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1793 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Usulünde Kıyas

Hanefiler’in ehl-i re’yin temsilcisi görüldüğü, hatta Hanefi müctehidlerinin ve özellikle Ebu Hanife’nin, sünneti açıkça terketme pahasına da olsa re’y ve kıyasa çokça başvurduğu şeklinde ağır ithamlara maruz kaldığı bilinmekle birlikte.. Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi'nde Sahabi Kavli - İcma'nın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1960 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi'nde Sahabi Kavli - İcma'nın Yeri

İcmaın (İcma; Sahabelerin hepsinin aynı suretle yapması veya söylemesi) teorik olarak her asırda gerçekleşmesi mümkün olmakla birlikte fiilen sahabe döneminde gerçekleştiği ve bu konuda birtakım tartı… Devamını Oku »

Kitap ve Sünnet'in Hanefi Mezhebinde Şeri Delil Olarak Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 2565 Beğen : 0
Kitap ve Sünnet'in Hanefi Mezhebinde Şeri Delil Olarak Yeri

Doğrudan vahye dayanması ve tevatüren nakledilmesi sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in kaynağına aidiyetinde ve metninde şüphe bulunmadığı gibi birinci derecede dini bilgi ve hüküm kaynağı olduğunda da fakihl… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi 'nde Usul - Füru İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebi Usulü Yorumlar : 0 Okunma : 1969 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi 'nde Usul - Füru İlişkisi

Fıkıh usulü tarihinden söz eden çağdaş müellifler, fıkıh usulünün özellikle ilk dönemlerde kelamcılar metodu ve fakihler metodu şeklinde iki metotla tedvin edildiğini belirtirler. Buna göre genelde Şa… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebi Doktrini'nin Gelişmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2022 Beğen : 0
Hanefi Mezhebi Doktrini'nin Gelişmesi

Hanefi fıkıh ekolü, ilk iki (VII ve VIII.) yüzyılda Irak bölgesinde doğup gelişen ehl-i re’y ve Irak fıkhı içinde tabii bir seyir takip ederek meydana çıktığı için mezhebin hukuk doktrininin ve metodo… Devamını Oku »

Dünya Dinleri