Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1526 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Tahric ; “Mezhep imamının usulü çerçevesinde onun temas etmediği bir meseleyi hükme bağlamak” demektir. Tahric mezhep imamı dışındaki müctehidlere ait bir faaliyettir. Devamını Oku »

Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1276 Beğen : 0
Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yalın halde veya “ashabüna” şeklinde kullanıldığında mezhebe mensup bütün fukaha, “ashabü’ş-Şafii, ashabü Ebi İshak el-Mervezi” gibi bir şahsa izafe edilerek kullanıldığında bununla o şahsın ileri gel… Devamını Oku »

Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1181 Beğen : 0
Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Usul eserlerinde Kur’an ve Sünnet ibarelerini, fürû eserlerinde bağlamdan aksi anlaşılmadıkça Şâfiî’nin ibarelerini ifade eder. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1864 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

İmam ; Çoğunlukla Şafii’yi, bazı durumlarda ise İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’yi ifade eder. Kavl (çoğulu akval) Şafii’nin görüşü demektir. Kavl-i kadim Şafii’nin Irak dönemine ait, kavl-i cedid ise Mıs… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İctihad Mertebeleri ve Fetva Usulü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Genel Karekteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 1433 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İctihad Mertebeleri ve Fetva Usulü

Nevevi, hocası İbnüs-Salahın ictihad mertebeleri tasnifini esas alarak fakihleri bağımsız ictihad ehliyetine sahip olanlar (müstakil müctehid) ve bu düzeyde olmayanlar (müntesip müctehid / müftü) şekl… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 4341 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Şafii Mezhebinin Abdest, Fatiha, Besmele, Seferilik, Vitir, namaz, vacip, Teravih, Zekat, Oruç, Kefaret, Kurban, Fıtır, Nikah, Rehin gibi bazı Füru Hükümleri Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1515 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Zahiriler’de (Zahiriyye) naslar dışında sadece sahabe icmaı kabul edilip kıyas reddedildiği için istishabın payına oldukça geniş bir alan kalmasına mukabil Hanefi, Maliki ve Hanbeliler’de dört asıldan sonra gelen istihsan, Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Delillerinde Kıyas'ın Yeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1399 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Delillerinde Kıyas'ın Yeri

Füru meselelerinde kıyası geniş biçimde kullanmış olan Şafii bu kavramın teorik boyutunu aynı düzeyde işlememiş, dönemin ihtiyaçları gereği bu hususu özet halinde ele almıştır. Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Usulü'nde İcma ve Sahabi Kavli

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1829 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Usulü'nde İcma ve Sahabi Kavli

Kendi döneminde gerek Irak gerekse Medine çevresinin icma oluştuğunu iddia ettiği hususlarda gerçek anlamda İcma bulunmadığı kanaatine vardığı için Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Usulü'nde Kitap ve Sünnet

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1366 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Usulü'nde Kitap ve Sünnet

Dinî hükümlerin temel kaynağı olan Kur’an’ın tamamı ve Sünnet’in önemli bir kısmı lafız biçiminde olduğundan bunların barındırdığı hükümleri açığa çıkarmak maksadıyla çok yönlü dil çözümlemelerine gid… Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Usulü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1681 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Usulü

Şahit olduğu ilmî karmaşa kendisini dinin yorum yoluyla tahrife uğraması endişesine sevkettiğinden Şâfiî, ictihad için bir meşruiyet şeması işlevi görecek ve dinî mesâili objektif kriterler çerçevesin… Devamını Oku »

Haşiyeler Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1403 Beğen : 0
Haşiyeler Dönemi

Osmanlı devri Şafii fakihleri Minhacü’t-talibin’in meşhur üç şarihini öne çıkarmıştır. Hayatının önemli bir kısmını Hicaz’da geçiren İbn Hacer ilim ve amel açısından daha yetkin olduğu düşünüldüğünden… Devamını Oku »