Hanefi Mezhebinin Gelişip Yayılmasında Coğrafik ve Kültürel Nedenler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1026 Beğen : 0
Hanefi Mezhebinin Gelişip Yayılmasında Coğrafik ve Kültürel Nedenler

Fıkıh mezheplerinin kuruluş ve yayılmasına tekabül eden klasik dönemde İslam toplumlarında eğitim öğretim, tedvin, ilmi münazara ve münakaşalar, dini hizmetlerin ifası, kadılık gibi faaliyetler çok de… Devamını Oku »

Kadılık ve Resmi Mezhep Uygulamasının Hanefiliğin Gelişimine Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1502 Beğen : 0
Kadılık ve Resmi Mezhep Uygulamasının Hanefiliğin Gelişimine Etkileri

Abbasi Halifesi Harunürreşid’in Ebu Yusuf’u kadılkudat olarak tayin etmesi ve bütün kadı tayinlerinde onu yetkili kılması esasen yargılamada düzen ve birliğin sağlanması, ülke genelinde hukuki istikra… Devamını Oku »

Hanefi Mehebinin Gelişmesinde Tedvin Faaliyeti ve Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1078 Beğen : 0
Hanefi Mehebinin Gelişmesinde Tedvin Faaliyeti ve Etkileri

Hanefi mezhebinin kurulup yayılmasının başta gelen bir diğer sebebi de Ebu Hanife ve öğrencilerinin ortaya koydukları fıkhi birikimin kendi dönemlerinden itibaren tedvin edilmeye başlanması (birararay… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebinin Yayılmasında Öğrencilerinin Faaliyetleri ve Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1177 Beğen : 0
Hanefi Mezhebinin Yayılmasında Öğrencilerinin Faaliyetleri ve Etkileri

Ebu Hanife’nin, bir bakıma ictihad şurası da sayılabilecek ders halkasında ve ilmi muhitinde bulunan arkadaş ve öğrencilerinin faaliyetleri, Hanefi mezhebinin teşekkülünün ve yayılmasının temel sebepl… Devamını Oku »

Hanefi Mezhebinin Kuruluşu ve Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hanefi Mezhebinin Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 2556 Beğen : 0
Hanefi Mezhebinin Kuruluşu ve Yayılması

Hanefi mezhebinin doğuşunun Ebu Hanife’den önce Irak bölgesinde ortaya çıkan re’y ekolüyle (ehl-i re’y) sıkı bir bağlantısı vardır. Devamını Oku »

Nizariyye (İsmaili Nizari) Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 7730 Beğen : 0
Nizariyye (İsmaili Nizari) Tarikatı

İsmailiyye mezhebinin günümüze kadar gelen en önemli kolu. Çoğu Pakistan ve Hindistan’da olmak üzere yaklaşık yirmi ülkede dağınık şekilde yaşayan Nizariler’in sayısı yirmi milyon civarındadır. Devamını Oku »

Zahiriyye Mezhebi Usul Görüşleri (Diğer dört Sünni mezhepten farkları)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1740 Beğen : 0
Zahiriyye Mezhebi Usul Görüşleri (Diğer dört Sünni mezhepten farkları)

Zahiriler’in nasların zahirine tutunmaları, kıyası ve sahabi sözünü reddetmeleri, doğal olarak birçok fürû-i fıkıh konusunda farklı görüşe sahip olmalarına yol açmıştır. Bu farklı görüşlerin bur… Devamını Oku »

Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1430 Beğen : 0
Zahirilik Düşüncesinin Yayılması

Zahirilik akımı ilk defa Davud b. Ali’nin yaşadığı Bağdat/Irak’ta yayılmıştır. IV. (X.) yüzyılda İbnü’n-Nedim’in kendi zamanındaki fukaha gruplarını ele aldığı sekiz başlıktan dördüncüsünün adı “Davud… Devamını Oku »

Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1283 Beğen : 0
Zahiriler’in Görüşlerinin İlmi Değeri

Zahiriler’in, nasların arka planını anlamaya yönelik akli yolları reddettikleri için entelektüel camiadan dışlanmaları yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur. Başta Davûd ez-Zahiri olmak üzere önde… Devamını Oku »

Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1538 Beğen : 0
Zahiri Yaklaşımın İlkeleri

Ehl-i zahirin ilke olarak nasların zahiri manalarına tutunduğunu, illetler ya da hikmetler / maslahatlar temelinde nasların anlaşılmasına / yorumlanmasına, dolayısıyla kıyas, istihsan ve istislah gibi… Devamını Oku »

Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zahiriyye Mezhebi Yorumlar : 0 Okunma : 1356 Beğen : 0
Zahiriliğin Doğuşu ve Temel Özellikleri

İslam hukuk tarihinde adını bir ilkeden alan tek yaklaşım olan Zahirilik, esas itibariyle fıkıhta re’ye ne ölçüde yer verileceği konusunda ortaya çıkan ayrışmada re’y karşıtlığının vardığı nihai nokta… Devamını Oku »

Ruşeniyye Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 2840 Beğen : 0
Ruşeniyye Tarikatı

Halvetiyye tarikatının Dede Ömer Ruşeni’ye (ö. 892/1487) nisbet edilen ana kollarından biri. Kurulduğu Azerbaycan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan, Habeşistan… Devamını Oku »