Maliki Mezhebinin İlk Kuruluş Dönemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Maliki Mezhebi Tarihçesi Yorumlar : 0 Okunma : 1951 Beğen : 0
Maliki Mezhebinin İlk Kuruluş Dönemi

Medine merkezli ortaya çıkan ehl-i Hicaz fıkhının gelişmesinde en büyük paya sahip bulunan Malik b. Enes’e nisbetle Mâlikî mezhebi ( Malikiyye ) olarak adlandırılmış, mezhebe mensup olan fakihlere Maliki denilmiştir. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 2646 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Şeyh ve Şarih Nedir? Kimlere Denir?

Şeyh. Mezhep içinde mutlak olarak geçen şeyhten maksat Nevevi’dir. Şeyhan / şeyhayn ile Rafii ve Nevevi (Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii, s. 92), şüyuh ile de Rafii, Nevevi ve Sübki kastedilir Devamını Oku »

Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1344 Beğen : 0
Şafilikte Mütekaddimin, müteahhirin ve Kadi Nedir?

Mütekaddimîn-müteahhirîn. Mezhep içinde bu ayırım açık değilse de mezhep imamından ashâb-ı tahrîc sayılanların dahil olduğu döneme mütekaddimîn, ashâb-ı tahrîcden sonrasına da müteahhirin denilebilir.… Devamını Oku »

Racih ve Tercih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1727 Beğen : 0
Racih ve Tercih Nedir ?

Racih; Birbiriyle çatışan iki veya daha fazla görüşten ağır basanını ifade eder. Râcihin karşısında yer alan görüş ise mercûh adını alır. Belli bir araştırma yaparak mevcut kavillerden râcih ola… Devamını Oku »

Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1428 Beğen : 0
Şafilikte Mezhep ve Mutemed Ne Anlama Gelir ?

Mezhep. “el-Mezheb” denildiğinde bir meselede mezhep çapında üzerinde karar kılınan ve mezhebi temsil eden görüş kastedilir. Fakat Nevevi bu tür ifadelere ihtiyatla yaklaşılmasını önermiştir; zira mez… Devamını Oku »

Tarik veya Turuk Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1342 Beğen : 0
Tarik veya Turuk Nedir ?

Tarik (çoğuluna turuk denir) ; Şafii fukahasının mezhep aktarımındaki ihtilaflarını ifade eder. Mesela biri, “Bu meselede iki kavil veya iki vecih vardır” derken diğeri aynı meselede, “Tek kavil veya… Devamını Oku »

Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1038 Beğen : 0
Şafiilikte Muhtar, Evceh ve Meşihat Ne Anlama Gelir ?

Şafilikte Muhtar ; Nevevî Ravżatü’t talibin’de bu terimle mezhepte esah olan görüşü ifade eder (Sekkaf, s. 43). Evceh terimi ise; İbn Hacer el-Heytemî “ale’l-evceh” ile iki veya daha fazla vecihten es… Devamını Oku »

Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1287 Beğen : 0
Azhar , Zahir ile Esas, Sahih Nedir ?

Azhar-zahir; Güçlü delile dayanan iki veya daha fazla kavilden daha güçlü olduğuna kanaat getirilene azhar, diğerine zahir denir. İki kavil arasındaki ihtilafın güçlü olmaması durumunda tercihe şayan… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1243 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde Tahric ve Vecih Nedir ? Neyi İfade Eder ?

Tahric ; “Mezhep imamının usulü çerçevesinde onun temas etmediği bir meseleyi hükme bağlamak” demektir. Tahric mezhep imamı dışındaki müctehidlere ait bir faaliyettir. Devamını Oku »

Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1058 Beğen : 0
Şafiilikte Ashab Nedir? Kimler Ashabdır?

Yalın halde veya “ashabüna” şeklinde kullanıldığında mezhebe mensup bütün fukaha, “ashabü’ş-Şafii, ashabü Ebi İshak el-Mervezi” gibi bir şahsa izafe edilerek kullanıldığında bununla o şahsın ileri gel… Devamını Oku »

Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1005 Beğen : 0
Şafii Mezhebi'nde Nas Ne Demektir ?

Usul eserlerinde Kur’an ve Sünnet ibarelerini, fürû eserlerinde bağlamdan aksi anlaşılmadıkça Şâfiî’nin ibarelerini ifade eder. Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhep Terimleri Yorumlar : 0 Okunma : 1611 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İmam Kimdir? Kavl Ne demektir?

İmam ; Çoğunlukla Şafii’yi, bazı durumlarda ise İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’yi ifade eder. Kavl (çoğulu akval) Şafii’nin görüşü demektir. Kavl-i kadim Şafii’nin Irak dönemine ait, kavl-i cedid ise Mıs… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinde İctihad Mertebeleri ve Fetva Usulü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Genel Karekteristiği Yorumlar : 0 Okunma : 1174 Beğen : 0
Şafii Mezhebinde İctihad Mertebeleri ve Fetva Usulü

Nevevi, hocası İbnüs-Salahın ictihad mertebeleri tasnifini esas alarak fakihleri bağımsız ictihad ehliyetine sahip olanlar (müstakil müctehid) ve bu düzeyde olmayanlar (müntesip müctehid / müftü) şekl… Devamını Oku »

Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 4027 Beğen : 0
Şafii Mezhebinin Bazı Füru Hükümleri

Şafii Mezhebinin Abdest, Fatiha, Besmele, Seferilik, Vitir, namaz, vacip, Teravih, Zekat, Oruç, Kefaret, Kurban, Fıtır, Nikah, Rehin gibi bazı Füru Hükümleri Devamını Oku »

Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şafii Mezhebi Usülü Yorumlar : 0 Okunma : 1284 Beğen : 0
Şafii Mezhebi Şeri Dellillerinde İstishab'ın Önemi

Zahiriler’de (Zahiriyye) naslar dışında sadece sahabe icmaı kabul edilip kıyas reddedildiği için istishabın payına oldukça geniş bir alan kalmasına mukabil Hanefi, Maliki ve Hanbeliler’de dört asıldan sonra gelen istihsan, Devamını Oku »

Dünya Dinleri