Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3350 Beğen : 0
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı

Kur'an'da ve Sünnet'te faiz (ribâ) açıkça yasaklanmış olup bu konuda bütün İslâm bilginleri fikir birliği içindedir. Ancak fıkıh bilginleri faizin kapsamı ve faizli işlemlerin hukukî sonuçları konusun… Devamını Oku »

İslam Anlayışına Göre Faiz-Kâr İlişkisi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2598 Beğen : 0
İslam Anlayışına Göre Faiz-Kâr İlişkisi

Faizin de bir nevi ticaret kârı olduğu öteden beri ileri sürülmekte olup Kur'an buna açık ve veciz bir üslûpla cevap vermiştir (bk. el-Bakara 2/276). Ticarette elde edilen kâr, belli bir emeğin,… Devamını Oku »

İslam Fıkhında Faiz Yasağının İlleti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 3074 Beğen : 0
İslam Fıkhında Faiz Yasağının İlleti

İslâm dininin koymuş olduğu emirler, yasaklar ve prensipler, her şeyden önce müslümanlar için bir imtihan vesilesi olup müslümanlar İslâm'ın hükümlerine sadakatle bağlı kaldıkları, onları koruyup yaşa… Devamını Oku »

islam Ekonomisinde Faiz Yasağının Amacı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2670 Beğen : 0
islam Ekonomisinde Faiz Yasağının Amacı

Faiz yasağı, İslâm iktisadının hem ana öğelerinden birisi, hem de mâkul bir gereğidir. İslâm servetin âtıl bırakılmamasını, üretim ve yatırım dışında tutulmamasını isteyerek faiz ortamının doğuşunu en… Devamını Oku »

Hz. Peygamber'in Sünnet'inde Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2639 Beğen : 0
Hz. Peygamber'in Sünnet'inde Faiz Yasağı

Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın koyduğu faiz yasağı ilkesini açıklamış, uygulamasını göstermiş, ayrıca Kur'an'da işaret edilmeyen bazı işlemleri de faiz olarak nitelendirip yasaklamıştır. Devamını Oku »

Kur'an-ı Kerim'de Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 4203 Beğen : 0
Kur'an-ı Kerim'de Faiz Yasağı

Kur'an'da faiz (ribâ) yasağına değişik üslûp ve anlatım tarzlarıyla birden çok yerde temas edilir. Fakat hiçbirinde ribânın tanımı yapılmaz, ayırıcı özellikleri ve kapsamı belirtilmez... Devamını Oku »

İslâm'ın Temel İlkelerinden Biri : Faiz Yasağı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslamiyet ve Faiz Yasağı Yorumlar : 0 Okunma : 2142 Beğen : 0
İslâm'ın Temel İlkelerinden Biri : Faiz Yasağı

Faiz yasağı, İslâm'ın temel ilkelerinden biridir. Daha önce de ifade edildiği gibi, İslâm herhangi bir zarar ve mağduriyete yol açmayan insan ilişkilerine, düzgün bir çizgide seyreden hukukî ve ticarî… Devamını Oku »

İslam'da Helal Kazanç

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Ticarî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5218 Beğen : 0
İslam'da Helal Kazanç

İslâm dini tabii ve fıtrî bir din olduğundan bu dinde, insanların imkân ve kabiliyetlerine göre çalışıp kazanmaları, gerekli iş birliğini ve iş bölümünü sağlamaları ve ihtiyaçları doğrultusunda harcam… Devamını Oku »

Zerdüştlerin Kutsal Tapınağı : Ateşgahlar Mabedi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Zerdüştilik / Mazdaizm Yorumlar : 0 Okunma : 9477 Beğen : 0
Zerdüştlerin Kutsal Tapınağı : Ateşgahlar Mabedi

Ateşgah mabedi , dünyaki 3 Zerdüşti tapınağından biri. Bakü’ye 30 km mesafede, Abşeron yarımadasının Surahanı kasabasının güneydoğu kısmında yer alır. "Ateşgah" sözcüğü ateş mabedi anlamına gelir. Devamını Oku »

Antik Ermeni Dini

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Eski Uygarlık/ Ülke Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 7259 Beğen : 1
Antik Ermeni Dini

Ermeni dini ve mitolojisi, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünden önceki ve Hıristiyanlığı kabul ettikleri erken dönemlerdeki, Hıristiyanlık dışı inanış, gelenek ve mitoloji bütününü ifade etmektedir.… Devamını Oku »

İslamiyet ve Yargılama Hukuku

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3370 Beğen : 0
İslamiyet ve Yargılama Hukuku

Devletin üç temel fonksiyonundan biri olan yargı (kazâ), toplumda haksızlık ve suistimali önleyip adaleti hâkim kılmada, fertlerin ve toplumun haklarını güvence altına alıp hukuk düzeni içinde sosyal… Devamını Oku »

İslam Hukuku'nda Ticarette Vekalet ve Vekalet Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 3691 Beğen : 0
İslam Hukuku'nda Ticarette Vekalet ve Vekalet Sözleşmesi

Sözlükteki kök anlamı korumak, sorumluluğu yüklenmek, teslim etmek, yetinmek, kendi başına bırakmak gibi anlamlar taşıyan vekâlet, İslâm hukukunda taraflar arası anlaşmadan doğan hukukî temsili ifade… Devamını Oku »

İslamda Buluntu ( Lukata ) Eşyanın Hükmü Nedir? Para veya Mal Bulunca Ne Yapmalıyız?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 7840 Beğen : 0
 İslamda Buluntu ( Lukata ) Eşyanın Hükmü Nedir? Para veya Mal Bulunca Ne Yapmalıyız?

Buluntu malla ilgili fıkhî düzenlemeler İslâm hukukunda lukata terimiyle ifade edilir ve literatürde de bu başlık altında incelenir. İslâm dini, müslümanların güvenli ve huzurlu bir toplum düzeni kurm… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Emanet Mal ile İlgili Hükümler

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 5861 Beğen : 0
İslam Hukukunda Emanet Mal ile İlgili Hükümler

İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşerî-hukukî bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu vedîa başlığı altında ele alınır. Vedîa,… Devamını Oku »

İslam Hukukunda Rehin Hakkı ve Rehin Sözleşmesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Müslümanlık ve Hukukî Hayat Yorumlar : 0 Okunma : 4844 Beğen : 0
İslam Hukukunda Rehin Hakkı ve Rehin Sözleşmesi

Rehin, sözlükte sabit olmak, hapsetmek, devamlı olmak, alıkoymak gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak ise rehin, bir malı ondan alınması mümkün olan bir hak karşılığında hapsetmek ve alıkoymaktır… Devamını Oku »

Dünya Dinleri