Diğer Dinler ve Dini Konular

Ana Sayfa Forum Din ve İnançlar Diğer Dinler ve Dini Konular Harran Sabiileri gerçek Sabiiler değildir

Harran Sabiileri gerçek Sabiiler değildir

 • Ahmet Ademoğlu
  Ahmet Ademoğlu
  dunyadinleri.com/ahmet10087
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : Ankara
  Meslek : Mühendis
  Giriş : 547
  İnandığınız Din : İslam (Sünni)
  İnançlı Birimisiniz? : Çok İnançlıyım
 • Yazan : Ahmet Ademoğlu Tarih : Kategori : Diğer Dinler ve Dini Konular Cevaplar : 1 Okunma : 2998 Beğeniler : 0
  Harran Sabiileri gerçek Sabiiler değildir

  Günümüzde sabiilere harraniler deniyor. Oysaki tarihi gerçekler harranilerin yada harran sabiilerinin gerçekte sabii değil putperest süryanilel olduğu ortaya çıkıyor. Gerçek sabiiler den Kur'anı Kerimde üç yerde bahsedilir. Bakara suresi­nin 62. ayetinde, "İman edenlerle, Musa dinini kabul edenler, Nasraniler, Sabiler içinde Allaha ve ahiret gününe inananlar ve yararlı işler işleyenler, nezdi İlahideki mükafatlarına erecekler ve hiçbir kor­kuya uğramıyacaklar, hiç de mahzun olmıyacaklardır".

  Maide suresi­nin 72. ayeti de, yukarki ayetle aynı anlamdadır. Yalnız "Sabiller" ke­limesi "vav" harfi ile merju ve "nasraniler' kelimesile yer değiştirmiştir. Hac Suresinin 17. ayetinde, "İman edenler, Yahudi olanlar, Sabiiler, Nasraniler, Mecusiler, Müşrikler yok mu, Hak Tafıla her şeye hakkile şahittir" diye buyrulmaktadır

  Harranilik nerden çıkmıştır ?

  Harran, putperest olan SüryanileI'in merkezi idi. Islam devrinde bile burası, veseni diyanetle Yunan Kültürünün merkezi olarak kal­mış, orada felsefe, riyaziye ve astronomi tedris edilmişti. Sabiiler hakkında, İslam yazarlarının en çok bahsetttikleri de bunlardır. Halbuki bu bölge halkının Sabii ismini alması Me'mun (170-2181786-833) za­manına tesadüf eder.

  Harran sabiileri hakkında, İbnu'n-Nedim (Ö. 3851995) şu bilgi­leri vermektedir: Ebu Yusuf en-Nasrani, Fi'l-Keşfi an mezahibi'l­ Har-raniyyin adlı eserinde, zamanımızda Sabii diye maruf olan sınıf şudur: Me'mun Bizanslılarla muharebe için Mudar diyarından geçerken Harrani ve Harranilerden bir grubla karşılaşır. Onların saçları uzun ve elbiseleri başka idi. Memun

  Onlara ehli zimmet misiniz diye sorduğunda, Harraniyiz diye cevap verirler.Bunun üzerine, Nasrani, Yahudi, Mecusi misiniz diye sorduğunda, hayır cevabını alınca, onlara Kitabınız ve Nebiniz var mıdır, sualini tevcih eder. Bu suale de müsbet bir cevap veremezler. Me'mun, onlara, o halde siz putlara tapan zındıklarsınız, sizi öldürmek helaldır der. Kendilerinin cizye verdiklerini söyleyince, Me'mun, Cizye Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği ehli kitabdan alınır, o halde sizin yapacağınız şey, ya Kur'anda adı geçen ehli kitabdan birini seçecek veya ölümü tercih edeceksiniz, size dönünceye kadar müsaade ediyorum dedi. Onlar saçlarını kesip, elbiselerini değiştirdiler, birçoğu Hristiyan oldu. Bir kısmı da müslüman oldular, pek azı da eski hallerinde kaldılar.

  Diğer bir rivayette de onlar, Me'muna "biz Sabiiyiz, bu bir din is­midir, Kur'anda da adı geçmektedir," dediler. Me'munun ölümünden sonra ekserisi irtidat edip saçlarını uzattılar. İşte o zamandan beri kendilerine Sabii denir.

  Demek oluyor ki, Harran Sabiileri, Me'mun zamanında imtiyaz elde etmek ve bekalarını temin için Sabiiyiz demişlerdi . İslam yazarları gibi Avrupalı müsteşrikler de onların putperest olduğunu söy­lerler. Abdu'l -Kahir el-Bağdadi (Ö. 429/1038), "Harran Sabiileri, dinlerini gizlerler ve onu, ancak kendilerinden olanlara izhar ederlerdi." demektedir.

  El-Mes'udi (Ö. 346/957) ise "Harran Sa­billeri, Yunanlıların avam tabakasıdır ve felsefeleri ise Mütekaddimun felsefesinin haşeviyye kısmı olduğunu" söylemektedir. ) Ebu Bekr el-Cassas (Ö. 370/980), "kendilerine Sabi adı veren bir grup vardır ki,onlar Harran bölgesinde otururlar, Putperesttirler,hiçbir peygambere intisab ve Allahın kitabından hiçbirini intihab etmezler, ehli kitab değillerdir. Kestikleri yenmez ve kadınları nikah edilmez" demektedir. Bunların dua dilleri Süryanice idi. İbadetleri hakkında bize kadar ulaşan malutmat şöyledir:

  "Her gün üç vakitte namaz kılarlar.

  Birincisi, her rekatta üç secde ile, 8 rekatlık bir namaz, güneş doğma­dan önce; ikinci, her rekatta üç secde ile, beş rekat, zevval vaktinde; üçüncüsü, güneş battıktan sonra beş rekattır. Bunlardan başka nafile namazları da vardır. Namaz taharetle sahih olur. Onlar 30 gün oruç tutarlar, kurban keserler. Ekseri kurban ettikleri hayvan horozdur. Kurbanlarını yemezler, yakarlar. Onlar, domuz, köpek, eşek, yırtıcı kuş,fasulye, lahana, mercimek gibi şeyleri yemekten men olunmuşlardır. Sünnet olmazlar, boşanma ancak hakim kararile olur . . İbn Nedim'in, bu hususları Harran Sabiilerine tahsis etmesi pek doğru olmasa gerek, çünkü onlar, oruç adetini terketmişlerdi. Müslümanlarla komşu olmalarından dolayı, Ramazanın ilk gününde oruç tu­tarlardı. Hatta onlardan meşhur bir zat olan Ebu İshak (Ö. 384/994), Halifenin zoru ile oruç tutardı denilmektedir.

  İmza

İlgili Sayfalar : Diğer Dinler ve Dini Konular

Sanki orjinal sabiiler senin allahına iman ediyord…

 • Yaman .
  Yaman .
  dunyadinleri.com/yamanf2482
  buradaydı
  Cinsiyet : Bay
  Şehir : DiğerYerler
  Meslek : DiğerMeslekler
  Giriş : 246
 • Yazan : Yaman . Tarih : Beğeniler : 0

  Sanki orjinal sabiiler senin allahına iman ediyorduda çakmalarını eleştiriyorsun, islamiyet gelişirken verilen tavizlerden biridir sabiiler boşa kıvırmayın.

  İmza

  İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.